قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان


 

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

ماده واحده- تبصره (4) ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب 13/12/1376 به‌شرح ذيل اصلاح و به‌‌عنوان تبصره(6) محسوب و دوتبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(4)و(5) به آن الحاق مي‌شود و عبارت«سازمان تربيت بدني» در قانون مذكور به عبارت «وزارت ورزش و جوانان» تغيير مي‌يابد.

تبصره 4- قهرمانان بازيهاي المپيك شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرماني جهان و نفرات اول بازيهاي آسيايي در رشته‌هاي ورزشي تحت پوشش كميته بين‌المللي المپيك (Ioc) و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهاني فوتبال، بسكتبال و واليبال و همچنين يكي از فرزندان قهرمانان پارالمپيك جهاني معاف از سربازي با معرفي وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستادكل نيروهاي مسلح پس از طي دوره آموزش نظامي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند.

تبصره 5- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مي‌توانند علاوه بر مشمولين تبصره(4) اين قانون، مقامهاي  دوم و سوم بازيهاي آسيايي و مسابقات جهاني را با معرفي وزارت ورزش و جوانان و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه به‌صورت پيماني جذب و استخدام نمايند.

تبصره 6- آيين‌نامه اجرائي موضوع معافيت سربازان قهرمان مشمول اين قانون به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرائي موضوع جذب و استخدام قهرمانان مشمول اين قانون نيز به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود. اين آيين‌نامه‌ حداكثر سه ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12/10/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.