قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده

قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده

ماده واحده - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات آن و ساير قوانين كه براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود.

تبصره 1- دولت مي‌تواند هر پنج‌سال يك‌بار، با توجه به نتايج سرشماري‌هاي عمومي نفوس، تركيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چهارچوب سياست‌هاي كلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنجساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام كند.

تبصره 2- به دولت اجازه داده مي‌شود مرخصي زايمان مادران را به نه‌ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دوهفته مرخصي اجباري(تشويقي) برخوردار شوند.

اين قانون به مادراني كه سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است، تسري مي‌‌يابد و مادر مي‌تواند تا سن نه ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/3/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.