قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 

قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده- ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- در جزء (27) بند (الف) ماده (29) قانون، كلمه «ايران» بعد از كلمه «تعاون» اضافه و يك جزء به عنوان جزء (29) به شرح زير به بند «الف» الحاق مي‌شود:

29- اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها

ب- در جزء‌(11)‌ بند (ب) ماده (29) قانون، عبارت «شهر و» حذف و يك جزء به عنوان جزء (12) به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

12- رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد

و در تاريخ 6/3/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.