قانون اصلاح ماده(61)

قانون اصلاح ماده(61)


 

قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم

بخشي از مقررات مالي دولت

ماده واحده – در ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 بعد از عبارت «پرداخت نمايند» عبارت «مبالغ مذكور از ابتداي تصويب قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 درآمد شركت توانير محسوب نمي‌شود و به‌عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت توانير منظور مي‌گردد» اضافه مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/6/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.