قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334

با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده- در سطر اول ماده (77) قانون شهرداري بعد از كلمه «عوارض» عبارت «و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن»
اضافه ميشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/3/1392

از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.