قانون الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

قانون الحاق يك تبصره به بند (ب)ماده(20)

قانون برنامه پنجساله پنجم  توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده- يك تبصره به‌شرح زير به‌عنوان تبصره‌(1) به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 الحاق مي‌شود و شماره تبصره‌هاي (1) و (2) به (2) و (3) تغيير مي‌يابد: 

تبصره 1- صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مشمول مفاد اين بند مي‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.