قانون الحاق يك تبصره به ماده(3) قانون وظايف و اختيارات

 

قانون الحاق يك تبصره

به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه

ماده واحده- يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 به‌شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره- در صورتي‌كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه‌ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه‌قضائيه مي‌تواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ

سي‌ام مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد
و در تاريخ 15/8/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.