قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران

 

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران

ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي (1+5) درصورتي معتبر است كه الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود:

1- لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.

2- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايتهاي هسته‌اي است و دسترسي به اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.

3- هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.

تبصره 1- براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، نتيجه مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

تبصره 2- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش‌ماه يك‌بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/4/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.