قانون تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير

 

قانون تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير

ماده واحده- به منظور حفظ امنيت غذايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور، دولت موظف است در مقاطع سه‌ماهه سبدهاي كالايي شامل برنج، روغن و گوشت را تأمين و از طريق دستگاههاي مزبور توزيع نمايد.

اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل سهم دهكهاي درآمدي بالا از يارانه‌هاي موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تأمين و در بودجه سالانه كشور منظور مي‌شود. اجراي اين قانون نافي پرداخت مستمري ماهانه به خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور نيست.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، كميته امداد امام خميني (ره) و  سازمان بهزيستي كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ هشتم خردادماه  يكهزار و سيصد و نود و دومجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/3/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.