قانون تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت ايران و سازمان ملل

 

قانون تشريفات(پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت‌جمهوري‌اسلامي‌ايران و برنامه اسكان انساني سازمان‌ملل‌متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران

ماده واحده- تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه(هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران  با رعايت اصول هفتادو هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت‌جمهوري‌اسلامي‌ايران

و برنامه اسكان انساني سازمان‌ملل‌متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران

دولت جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس«دولت» ناميده مي‌شود و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد كه از اين پس زيستگاه(هبيتات) سازمان ملل‌متحد ناميده مي‌شود طرفين «موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران» مي‌باشند كه درتاريخ 30/9/1385 هجري شمسي برابر با 21/12/2006 ميلادي به امضاء رسيده است:

با يادآوري بند(1) ماده(9) و مواد (12)، (13) و (15) موافقتنامه

با يادآوري بند (2) پيوست (2) موافقتنامه

و نيز با يادآوري بند(1) ماده(5) موافقتنامه

با آگاهي از اين واقعيت كه موافقتنامه در تاريخ 30/9/1385 هجري‌شمسي برابر با 21/12/2006 ميلادي امضاء گرديده است اما تا تاريخ 14/4/1388 هجري‌شمسي برابر با 5/7/2009 ميلادي اجراء نشده است.

به‌شرح زير توافق نمودند:

1- جمله زير به انتهاي ماده(13) اضافه مي‌گردد:

«در هر حال چنانچه ابلاغ مزبور از طرف دولت ارائه نشود، ‌موافقتنامه خود به خود براي يك دوره پنجساله ديگر تمديد خواهد شد.»

2- جمله سوم ماده(16) به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

«اين موافقتنامه تا تاريخ 9/5/1393 هجري‌شمسي(31 جولاي 2014ميلادي) اعتبار خواهد داشت.»

اين تشريفات(پروتكل) در تهران در تاريخ 28 آذرماه 1390 هجري‌شمسي
(برابر با 19 دسامبر 2011ميلادي) در دو نسخه به زبان فارسي و انگليسي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد، تنظيم گرديد.

در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير با اختيارات لازم اين موافقتنامه را
امضاء نمودند.

از طرف                                                  از طرف

                   دولت جمهوري اسلامي ايران         برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد

علي نيكزاد                                   جوان كلوس

           وزير راه و شهرسازي                           مدير اجرائي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه درجلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مردادماه يكهزار وسيصد ونود ويك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.