قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

 

قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حقالتدريس

سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور به رسمي و پيماني

ماده واحده- در اجراي بند (2) سياست‌هاي كلي اشتغال و در چهارچوب مجوزهاي مواد (21) و (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور موظف است با رعايت شرايط عمومي استخدام و رعايت ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اولويت مناطق محروم، تعداد 4876 نفر از مربيان حقالتدريس داراي مدرك فوق ديپلم و بالاتر خود را تا پايان برنامه با تغيير وضعيت استخدام نمايد.

تبصره 1 – از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون درصورت نياز، مربيان حق‌التدريسي بدون ايجاد تعهد استخدامي طبق آييننامه اجرائي اين قانون بهكار اشتغال مي‌يابند.

تبصره 2 – سازمان ميتواند تا سقف مورد نياز، پستهاي غيرمربي قابل تبديل خود را به پست مربي تبديل نمايد.

تبصره 3 - آييننامه اجرائي اين قانون براساس شاخص‌هايي مانند مدرك تحصيلي، سابقه و ميزان همكاري در هر دوره تخصصي مربيان و پذيرش در آزمون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف سه ماه تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 4- بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل وجوه مربوط به حق‌التدريس مربيان موضوع ماده (17) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 و همچنين دريافتي مربوط به آموزش نيروي كار ايراني تأمين مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.