قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني

 

قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني

ماده 1- مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني در مورد حمل و نقل مسافران،
بار و اثاثيه در پروازهاي بين‌المللي، فقط در حدود مسؤوليت مقرر در پروازهاي بين‌المللي مذكور در قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مربوط به يكسان‌سازي برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي ورشو مورخ 12 اكتبر1929 ميلادي مطابق با 20 مهر 1308 هجري شمسي و تشريفات(پروتكل) اصلاحي لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 ميلادي مطابق با 5 مهر 1334 هجري شمسي مصوب 31/2/1354 مجلس و در پروازهاي داخلي در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامي و در مورد حمل و نقل بار و اثاثيه محدود به مسؤوليت مندرج در كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه است.

تبصره- مبالغ مندرج در كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه، مذكور در ماده (1) به ترتيب معادل 8300 و 16600 واحد صندوق بين‌المللي پول (SDR) است.

ماده 2- اولياي دم متوفيان و يا مصدومان سوانح هوايي داخلي از بابت جبران خسارات بدني و فوت مجاز به مطالبه ديه وساير خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامي و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثيه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس اين قانون مي‌باشند.

ماده 3- مفاد اين قانون به دعاوي مطرح‌شده در مراجع قضائي‌كه منتهي به صدور رأي قطعي نگرديده است، تسري مي‌يابد.

ماده 4- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي داخل كشور مصوب 19/8/1364» لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.