قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

 

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل

سازمان مديريت بحران كشور

ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 تا پايان سال1393 تمديد مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد

و در تاريخ 31/2/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.