قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري

 

قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي

قانون مديريت خدمات كشوري

ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب‌8/7/1386 تا تاريخ 8/7/1392 تمديد مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه  يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24/7/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.