قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان

 

قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمه‌هاي اجتماعي

 كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان

ماده واحده- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 و اصلاحات بعدي آن كليه كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مشمول قانون ياد شده را به‌طور كامل و با نظارت دقيق بيمه نمايد.

تبصره1- به‌منظور نظارت بر اجراي صحيح و پيشگيري و رسيدگي به تخلفات و رفع موانع اجرائي قانون، كارگروهي مركب از نماينده هر يك از وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي» و «كشور» و سازمان تأمين اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور تشكيل مي‌گردد.

دو نماينده از انجمن صنفي كارگران ساختماني، دو نماينده از انجمن صنفي كارفرمايان ساختماني و چهارنماينده از مجلس شوراي اسلامي شامل دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان، يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون عمران با معرفي كميسيون‌هاي مربوطه همگي به‌عنوان ناظر شركت خواهند نمود.

تبصره 2- كليه مراجع اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مانع اجراي اين قانون و موجب محروميت كارگران ساختماني از خدمات بيمه تأمين اجتماعي موضوع قانون مزبور شوند با رأي محاكم صالحه به پرداخت غرامتي معادل اعمال حق بيمه سهم كارگر و كارفرما به ارزش روز و زيانهاي وارده مادي و معنوي اعم از هزينه‌هاي درماني يا ازكارافتادگي و ساير حمايت‌هاي مطروحه در قانون تأمين‌اجتماعي محكوم مي‌گردند.

تبصره3- درصورت تأمين منابع مالي از محل حق بيمه موضوع ماده(5) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهميه كه موجب ايجاد محدوديت در اجراي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني شود ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12/10/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.