قانون سه‌دوازدهم (312) بودجه سال 1392 كل كشور

 

قانون سه‌دوازدهم (  ) بودجه سال 1392 كل كشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احكام و جداول قانون بودجه سال 1391 كل كشور و اصلاحات بعدي آن بر مبناي سه‌دوازدهم() ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد.

الف- هرنوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم(  ) رديفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احكام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از هر محل اعم از ايجاد بدهي و تعهد پرداخت بعد از سه‌ماهه اول سال 1392 و يا دريافت علي‌الحساب، تنخواه و نيز استقراض- در هر شكل آن- در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطي از اين حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

سه‌درصد (3%) تنخواه موضوع تبصره ذيل ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از اين حكم مستثني مي‌باشد.

مبالغ زير از محل تنخواه مذكور براي وزارت كشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام وظايف مربوط به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختصاص يافته و صددرصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي‌شده و پرداخت مي‌شود.

1- مبلغ نهصد ميليارد(900.000.000.000) ريال بابت هزينه‌هاي اجرائي انتخابات توسط وزارت كشور

2- مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد(550.000.000.000) ريال بابت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان

3- مبلغ دويست و پنجاه ميليارد(250.000.000.000) ريال بابت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس شوراي اسلامي

تبصره- در صورت اتمام انتخابات رياست جمهوري در مرحله اول از سقفهاي مذكور مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد(350.000.000.000) ريال از وزارت كشور و دويست ميليارد(200.000.000.000) ريال از شوراي نگهبان كسر مي‌شود.

ب- در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت يارانه‌ نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر عملكرد سه دوازدهم(  ) سال 1391 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

تبصره- با تصويب قانون بودجه سال 1392 كل كشور دولت موظف است از تاريخ 1/1/1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/12/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.