قانون عضويت دولت ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء

 

قانون عضويت دولت جمهورياسلامي ايران

در فدراسيون بينالمللي آموزش اولياء

ماده واحده- به دولت اجازه داده ميشود در«فدراسيون بينالمللي آموزش اولياء» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

تبصره- رعايت اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (6) اساسنامه الزامي است.

باسمه تعالي

اساسنامه فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء

ماده 1- تعريف

فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء، سازمان بين‌المللي غيردولتي با مدت‌زماني نامحدود است و به هيچ‌گونه رابطه سياسي، قومي- نژادي يا فرقه‌اي، وابستگي ندارد.

ماده 2- اهداف فدراسيون

اهدف فدراسيون به‌شرح زير است:

1- بررسي مشترك مسائل و مشكلات مطرح‌شده در تمدنهاي مختلف به‌جهت انطباق و سازگاري حيات، روابط و آموزش خانوادگي با پيشرفت و تحول سريع افكار و شرايط موجود

2- انطباق نيازهاي كشورهاي مختلف در روشهاي تجربي به‌لحاظ انجمن‌هاي اولياء و ساير تشكيلاتي كه به امر آموزش خانوادگي اشتغال دارند تا بدين‌منظور، اولياء را از وظايف آموزشي خويش مطلع سازند و به‌آنها ياري رسانند.

3- تحقيق، مطالعه و مقايسه اصول و روشهاي آموزش خانوادگي در چهارچوب آموزش مستمر در خصوص كودكان، جوانان و بزرگسالان، در‌مورد طرح آموزشي-تحصيلي بلوغ فردي و روابط اجتماعي

4- راهنمايي و جهت‌دهي اين آموزش به‌سوي تعالي روحيه درك، همكاري، همياري و صلح بين‌المللي و نيز راهنمايي در به‌كار‌گيري مشترك پيشرفت‌هاي علمي و فني به‌سوي اهداف سازنده مثبت و منافع جهاني

5- هماهنگ‌سازي كوششها و تلاشهاي انجمن‌هاي اولياء و مؤسسات مشابه با سازمان‌هاي بزرگ بين‌المللي دولتي و غيردولتي

ماده 3- روشهاي فعاليت

1- گردآوري انجمن‌هاي اولياء و هر نهادي كه از‌نظر فعاليت، اهدافي مشابه با اين انجمن‌ها دارد و نيز حمايت از تأسيس انجمن‌هاي جديد اولياء

2- برقراري تماسهاي منظم و مستمر بين نمايندگان و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي آنها توسط مجامع، گردهمايي‌ها واطلاعيه‌هاي مرتبط

3- سازماندهي مطالعات، پژوهش‌ها، گردهمايي‌ها، سمينارها، گردآوري متخصصين و نمايندگان مردمي از كشورهاي مختلف در چهارجوب جهاني و منطقه‌اي

4- سازماندهي يا كمك به آموزش تربيتي- آموزشي والدين و گسترش آن در بخشهاي بسيار مختلف آموزش روانشناسي تربيتي خانوادگي و اجتماعي

5- فراهم آوردن لوازم و تجهيزات آموزشي- پرورشي كاربردي در طرح بين‌اللملي، همچون فيلمها، لوحهاي فشرده، برنامه‌هاي تلويزيوني، نقاشي‌ها و تصاوير، عكسها و غيره

6- سازماندهي پخش و توزيع دستاوردهاي حاصله از راه اعلام و انتشار كليه راههاي سمعي- بصري و نمايشگاههايي در مكانهاي مختلف

ماده 4- تركيب و ساختار

فدراسيون از اعضاي فعال مختلفي تشكيل شده است كه اين اعضاء از كانون‌ها، نهادها يا تشكيلاتي هستند كه اهداف ذكرشده در بالا را پذيرفته و اساسنامه موجود مورد تأييد آنها مي‌باشد؛ همچنين شخصيت‌ها از سوي مجمع عمومي- به پيشنهاد شوراي اداري- مورد پذيرش و تأييد قرار مي‌گيرند.

كارگروههاي ملي در همان كشور، با همان تشكيلات تشكيل مي‌شوند و نيز مي‌توانند پس‌از آنكه مورد تأييد فدراسيون قرار گرفتند، در خصوص نحوه مشاركت فعال و مؤثر اعضاي خود با فدراسيون بين‌المللي، عضو فعال فدراسيون گردند.

تشكيلاتي كه مايل هستند عضو فعال گردند، بايد درخواست خويش را تسليم شوراي اداري نمايند. اين شورا صلاحيت و اختيار دارد تا در خصوص پذيرش اعضاء- متناسب با اساسنامه‌ها و فعاليت‌هاي آنها- تصميم‌گيري كند.

اگر مشخص شود كه يك عضو شرايط گفته شده را رعايت نكرده يا از پرداخت حق عضويت امتناع نموده‌است، انجمن- جز در موارد رجوع به مجمع عمومي- مي‌تواند اخراج عضو مزبور را از شوراي اداري اعلام نمايد.

اعضاي تشريفاتي- براي انجام خدمات و امور خاص فدراسيون- از سوي شوراي اداري انتخاب مي‌شوند. از جمله وظايف اين اعضاء واريز‌كردن حق‌عضويت ماهانه به ميزان قابل ملاحظه است. اين حق‌عضويت بلافاصله جبران مي‌گردد. اعضاي تشريفاتي مي‌توانند از اعضاي حقيقي يا حقوقي انتخاب گردند. همچنين، آنها مي‌توانند از افراد دولتي يا از بخشهاي عمومي باشند. اعضاي تشريفاتي در رأي‌گيري‌هاي مجامع شركت نخواهند كرد.

با‌توجه به درخواست افراد به‌عضويت درآمده و به‌دليل علاقه‌اي كه به فدراسيون دارند، اين افراد- اعضاء- از سوي مجمع عمومي- به پيشنهاد شوراي اداري- مورد تأييد قرار مي‌گيرند. اين افراد به جلسه فدراسيون دعوت مي‌شوند و از امور فدراسيون مطلع مي‌گردند، اما حق رأي ندارند.

ماده 5- امكانات مالي

امكانات مالي فدراسيون از موارد زير نشأت مي‌گيرد:

1- حق‌عضويت واريز‌شده توسط اعضاي فدراسيون كه مبلغ آن به‌طور متناوب از سوي مجمع عمومي- به پيشنهاد شوراي اداري- تعيين مي‌گردد.

2- كمكهاي مالي، كمكهاي بلاعوض، كمكها و درآمدها با هر نوع ماهيتي مطابق با قوانين و مقررات رايج

ماده 6 - مجمع عمومي  

اين مجمع، از مجموع اعضاي فدراسيون تشكيل شده‌است. مجمع عمومي، هرساله، با اكثريت ساده عايدي و درآمدهاي حقوقي، حسابها و برنامه بودجه ارائه‌شده از سوي شوراي اداري را تأييد و تصويب مي‌نمايد. مجمع عمومي، جهت‌يابي كلي فعاليت فدراسيون را مشخص مي‌سازد. اين مجمع شوراي اداري را انتخاب مي‌كند.

مجمع عمومي، با اكثريت دوسوم اعضاء در‌خصوص موارد زير تصميم‌گيري مي‌كند. هر نوع تغيير يا اصلاح در‌ اساسنامه، مقررات يا انحلال فدراسيون و در‌صورت انحلال، تفويض اختيار اموال اگر نيمي از اعضاي فعال معرفي شده‌باشند يا مجدداً معرفي گردند.

هر‌عضو فدراسيون يك رأي مجمع عمومي را در ‌اختيار دارد. با اين حال، اعضاي متعلق به يك كشور فقط مي‌توانند حداكثر پنج رأي درمجموع در اختيار داشته باشند. اگر بيش از تعداد گفته‌شده به مجمع معرفي شوند، آنها موظفند تا قبل از هر گرد‌همايي، براي جبران اين آراء با يكديگر مذاكره كنند، در‌غير‌اين‌صورت آراء آنها در حكم باطل در نظر گرفته مي‌شود.

هر عضو فعال، به دبير فدراسيون معرفي مي‌شود. نام فرد ذي‌صلاح به مجمع عمومي معرفي مي‌گردد. با فراخواني و دعوت شوراي اداري- حد‌اقل دوماه قبل از تاريخ گردهمايي- مجمع عمومي عادي، يك‌بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد. اگر بيش‌از نيمي از اعضاء درخواست نمايند، مجمع‌عمومي فوق‌العاده فراخوانده‌شده و تشكيل جلسه مي‌دهد.

ماده 7 - شوراي اداري

اين شورا از سوي مجمع عمومي انتخاب مي‌شود.

مجريان و مسؤولان به‌مدت سه‌سال انتخاب مي‌شوند. هر‌ساله يك‌سوم شورا مجدداً انتخاب مي‌شود. شوراي اداري بايد تا حد امكان، نمايش جغرافيايي موجود در بطن مجمع عمومي را منعكس سازد.

شوراي اداري از سي‌و‌شش عضو تشكيل شده است. به‌علاوه شورا مي‌تواند براي مدت سه‌سال با انتخاب اعضاي جديد، حد‌اكثر هشت عضو را از بين افراد داراي تجربه آموزش والدين برگزيند.

هر‌ساله، شوراي اداري، هيأت‌مديره‌اي متشكل از هفت تا نه عضو را انتخاب مي‌كند: يك رئيس، دو‌نفر معاون رئيس، يك نفر مسؤول مالي، يك نفر منشي و دو تا چهار نفر دستيار

شوراي اداري، حد‌اقل دوبار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد. يك مجري يا مسؤول مي‌تواند به‌عنوان نماينده، در جلسات معرفي‌شده و حضور يابد. شورها و تبادل نظرها فقط در صورتي‌كه حد‌اقل يك‌سوم اعضاء حضور يابند، مورد تأييد و معتبر مي‌باشد.

ماده 8- عملكرد

شوراي اداري، فعاليت فدراسيون را متناسب و مطابق با دستورات و رهنمودهاي مجمع عمومي مشخص مي‌سازد. اين شورا در‌خصوص برنامه كاري انجام‌شده از فدراسيون تصميم‌گيري مي‌نمايد. شوراي اداري، عايدي و حسابهاي ارائه‌شده به مجمع عمومي را-كه طي دستور جلسه تعيين‌ نموده‌است- نگاه مي‌دارد.

حد‌اقل هر سه‌ماه يك‌بار، رئيس-كه در هيأت رئيسه حضور دارد- به‌عنوان مسؤول مديريتي و اداري- اجرائي فدراسيون در جلسه حضور خواهد داشت. به‌همين منظور، رئيس-با رضايت و تأييد هيأت‌مديره- يك‌نفر را به‌عنوان دبيركل انتخاب مي‌كند و پس از دوره آزمايشي، هيأت‌مديره اختيارات لازم را به دبيركل تفويض مي‌كند تا بدين‌منظور، عملكرد شايسته فدراسيون را تضمين كند.

هيأت‌مديره برنامه‌هاي كاري را تدارك مي‌بيند تا آنها را به شوراي اداري تسليم كند و از اجراي آنها اطمينان حاصل‌ نمايد. اين هيأت، عايدي و درآمد حقوقي و مالي را آماده مي‌سازد و آنها‌ را به شوراي اداري تحويل مي‌دهد.

تا زمان انتخاب دبيركل يا در غياب وي، رئيس شخصاً مديريت را بر عهده دارد و در‌صورت اقتضاء،‌ يك يا چند عضو هيأت‌مديره يا شوراي اداري را شركت مي‌دهد.

ماده 9 - مقررات داخلي

شوراي اداري آيين كار خود را تصويب مي‌نمايد و برخي روشها و چگونگي عملكرد را تصريح و مشخص مي‌سازد و آن‌ را به مجمع گزارش مي‌كند.

ماده 10- مقر فدراسيون

مقر فدراسيون به‌طور موقت در دفتر مركزي مطالعات آموزشي- پژوهشي (هاتزدسين) به نشاني خيابان لئون ژورنول، شماره 1 قرار دارد. با تصميم مجمع عمومي، مقر مي‌تواند انتقال يابد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه، شامل ده‌ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.