قانون عضويت دولت ايران در مؤسسه منطقه‌اي استاندارد سازي

 

قانون عضويت دولت جمهوري اسلاميايران در مؤسسه منطقهاي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازهشناسي (ريسكام)

 

ماده واحده به دولت اجازه داده ميشود در مؤسسه منطقهاي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازهشناسي(ريسكام) به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

تبصره- رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (2) اساسنامه الزامي است و ماده (14) اساسنامه پس از تصويب مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات بر اساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء است.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه مؤسسه منطقهاي استانداردسازي، ارزيابي انطباق،

تأييد صلاحيت و اندازهشناسي(ريسكام)

مقدمه

دولتهاي عضو اكو؛ در راستاي اهداف منشور اكو، با آگاهی از اهمیت استانداردسازی ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي در تجارت و اقتصاد در منطقه اكو و سراسر جهان، با آگاهی از ضرورت هماهنگ سازی استانداردها و نیز ارزیابی انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسی در منطقه اکو، با تصدیق نقش حياتي استانداردها در ارتقاي تجارت درون منطقهاي و حذف موانع فني در امر تجارت، با در نظر داشتن هدف جهاني سازمانهاي بينالمللي استاندارد (آی.ای.سی، ایزو و غيره) و شعار «استاندارد واحد، آزمايش واحد و روش ارزيابي انطباق واحد مورد پذيرش همگان»، بر آن شده‌اند تا «مؤسسه منطقهاي استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي (ريسكام) » را تأسيس کنند كه به صورت مستقل فعاليت خواهد نمود، اما به‌عنوان يكي از مؤسسات منطقهاي، وابسته به سازمان همكاريهاي اقتصادي (اکو) خواهد بود.

اصطلاحات و تعاريف

اکو: سازمان همكاريهاي اقتصادي

منشور اكو: معاهده ازمير كه از سوي كشورهاي عضو اكو به امضاء رسيده است.

منطقه اكو: سرزمين كشورهاي عضو اكو

ريسكام: مؤسسه منطقهاي استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي

مؤسسه: مؤسسه منطقهاي اكو، استانداردسازی، ارزيابي انطباق ، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي (ريسكام)

كشورعضو: كشور عضو اكو كه این اساسنامه را تصويب کرده و به عنوان عضو ريسكام پذيرفته شده است.

ناظر: كشور یا سازماني كه از سوي ريسكام جايگاه ناظر به آن اعطاء شده است.

طرف مذاكره: كشور یا سازماني كه ريسكام با آن ارتباط مشورتي در زمينههاي مورد علاقه مشترك برقرار مينمايد.

اساسنامه: اساسنامهمؤسسه منطقهاي استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي اكو

شوراي عمومي: شورای عمومی ريسكام

هيأت اجرائي: هيأت اجرائي ريسكام

هيأتهاي مدیریت فني: هيأتهاي مدیریت فني ريسكام

دبيرخانه مركزي: دبيرخانه مركزي ريسكام

کارکنان دبیرخانه: کارکنان دبیرخانه مرکزی و دبیرخانه‌های هيأتهای مدیریت فنی

رئيس، معاون رئيس (رئيس منتخب يا رئيس قبلي): رئيس، معاون رئيس
(رئيس منتخب يا رئيس قبلي) ريسكام

مديراجرائي: مديراجرائي ريسكام

استاندارد ریسکام: استانداردهايي كه از سوي ريسكام تدوين و منتشر ميشود.

برای تمامی اصطلاحات فنی به تعاریف مندرج در اسناد مربوط سازمانهای بين‌المللی مانند سازمان بينالمللی استانداردسازی (ایزو)، کمیسیون بينالمللی الکتروتکنیک و همچنین اصطلاحات کلی و واژههای پایه بينالمللی در اندازهشناسی مراجعه خواهد شد.

چشم انداز

به عنوان کانونی براي فعاليتهايي كه بازار یکپارچه منطقهاي را ارتقاء ميبخشد؛ به‌طور فعال از كشورهاي عضو اكو براي ورود و پيشبرد مقاصد خود در بازارهاي جهاني حمايت میکند و به پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، علمي و فناوري منطقه كمك ميكند.

مأموريت

ريسكام باید:

- استانداردهاي ملي كشورهاي عضو اكو را هماهنگ کند.

- روشهاي ارزيابي انطباق ، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي كشورهاي عضو اكو را هماهنگ سازد.

- تجارت را از طريق هم راستا کردن روشهاي استاندارد، ارزيابي، انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي تسهيل و ترغیب کند كه اين خود به حذف موانع فني در امر تجارت كمك خواهد کرد.

- كيفيت و امنيت محصولات، حفاظت از محيط‌زيست و حمايت از مصرف‌كننده را از طريق كاربرد استانداردها، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي هماهنگ ارتقاء بخشد.

- اطلاعات در حوزه استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازه‌شناسي را كه موجب پيشرفت علميو فناوري منطقه اكو خواهد شد، منتشر کند.

- مشاركت مؤثر كشورهاي عضو اكو در فعاليتهاي بينالمللي در حوزههاي استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي را ترغيب و حمايت کند.

اهداف

اهداف مؤسسه عبارت خواهد بود از :

- ترويج توسعه استاندارد و فعاليتهاي مرتبط و به عبارتي ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي در منطقه اكو با هدف تسهيل تبادل كالاها و خدمات و توسعه همكاريها در عرصه فعاليتهاي معنوي، علمي، فناوري و اقتصادي

- تدوين و توسعه استانداردهاي ريسكام با هدف توانمند سازي كشورهاي عضو در دستيابي به حداكثر منافع ناشي از مزيتهاي اقتصادي كه عمل به استانداردها را به ارمغان ميآورند.

- تشويق به كاربرد استانداردهاي بينالمللي ارائه شده از سوي سازمانهاي بين‌المللي همچون ایزو، آی ای سی و غيره و فراگير نمودن استانداردهاي مذكور

- تضمين اجراي هرچه بيشتر استانداردهاي بينالمللي به عنوان استانداردهاي منطقهاي و ملي و نيز استفاده از آنها در داد و ستد و صنعت

- تضمين همكاري نهادهای ملي ذيربط در كشورهاي عضو در حوزه­هاي استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي

- تأمين و ارائه آموزش به كاركنان فني كشورهاي عضو در زمينه استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي از طريق كاربرد هرچه مؤثرتر روشهای موجود و تبادل اطلاعات و تجارب كسب شده و نيز از طريق سازماندهي دورههاي آموزشي

- برگزاري هم‌اندیشیها، فراهماییها، نمايشگاهها، بازارهای مکاره و غيره با هدف معرفي محصولات و خدمات ملي كشورهاي عضو

- ارائه کمک فنی در مورد استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي و موضوعات مربوط به نيازهاي كشورهاي عضو در حوزههاي يادشده

- ايجاد همكاريهاي ثمربخش متقابل با سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي ذيربط

- تضمين شناخت متقابل نتايج فعاليتهاي انجام شده از سوي سازمانهاي ارزيابي انطباق نظير سازمانهاي صدورگواهينامه و بازرسي و آزمايشگاههاي بررسی و درجه‌بندی و نيز سازمانهاي تأييد صلاحیت در كشورهاي عضو

- از ميان برداشتن موانع فني در امر تجارت در منطقه اكو از طريق هماهنگسازي استانداردها و نيز روشهاي تأييد صلاحیت، ارزيابي انطباق و اندازهشناسي

ماده 1- عنوان

نام مؤسسه عبارت خواهد بود از «مؤسسه منطقه­اي استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي» كه از اين پس «مؤسسه» نامیده خواهد شد. عنوان مخفف آن «ريسكام» ميباشد.

ماده 2- مقر و جايگاه قانوني

مقر مؤسسه در تهران، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ريسكام به صورت مستقل عمل مينمايد اما به اكو، به عنوان يكي از مؤسسات منطقهاي آن وابسته خواهد بود.

مؤسسه امور جاري خود را مطابق با مفاد اين اساسنامه انجام خواهد داد، همچنين آيين کار و مقررات اداری، مالی و کارگزینی كاركنان براساس اين اساسنامه تدوين خواهد شد. مؤسسه در قلمرو هر يك از كشورهاي عضو واجد صلاحيت­ها، مزيتها و مصونيت­هاي قانــوني ميباشد كه براي انجام وظايف و تحقق اهداف آن به موجب شرايط مصرح در«موافقتنامه وضعيت حقوقي ريسكام نمايندگان كشورهاي عضو و كاركنان بينالمللي» که به تصویب شورای عمومی خواهد رسید، ضروری میباشد.

ماده 3- عضويت

3-1- هر کشور عضو اکو، عضو ریسکام خواهد بود مشروط بر اينكه مفاد این اساسنامه را به طور رسمی اعمال کند، تعهد نماید که به طور کامل به آن احترام بگذارد و از آن پیروی نماید و آن را طبق رویه‌ها و قواعد قانون اساسی خود تصویب نماید.

3-2- هر كشور عضو با در نظر گرفتن ميزان مشاركت در فعاليتهاي گوناگون ارکان مؤسسه بر اساس مفاد اين اساسنامه، تنها داراي يك حق رأي در رکن تصميمگيري مؤسسه ميباشد.

3-3- تصميم مربوط به عزل هر كشور عضو، توسط شوراي عمومياتخاذ ميشود.

3-4- سند تصويب اساسنامه توسط كشور متقاضي در اولين زمان ممكن نزد دبيركل یا دبيرخانه اكو توديع خواهد شد که نسخه تأييد شده آن را براي تماميكشورهاي عضو ارسال خواهد کرد.

3-5- تا زمان تكميل اين تصويب،كشور عضو جديد ميتواند با موافقت شوراي عمومي به عنوان عضو دائم در فعاليتهاي تماميارکان ريسكام براساس ميزان حق عضویت برآورد شده آن در بودجه ریسکام شركت نمايد.

3-6- هر كشور عضو میتواند با ارائه يادداشت رسميمبنی بر قصد خروج از عضویت به مدیر اجرائي از مؤسسه کنارهگیری نماید. مدیر اجرائي این یادداشت را برای کلیه اعضاء ارسال خواهد کرد. خروج، شش ماه بعد از اينكه مدیر اجرائي یادداشت مذکور را دریافت نماید و تمام تعهدات مالی و فنی کشور عضو متقاضی خروج تسویه شود، نافذ می‌شود.

3-7- مفاد این اساسنامه و تشريفات(پروتکلها) و پیوستهای مربوط آن نباید به‌گونهای تفسیر شود که به عنوان هرگونه اعمال تغییر در حقوق یا تعهدات کشور عضو به موجب هر پیمان بینالمللی موجود تلقی گردد. در هر حال اينگونه تعهدات نباید به‌گونهای تعبیر شوند که اهمیت و نقش ریسکام در پرورش و ترویج همکاریهای منطقه‌ای مذکور در اساسنامه را تضعیف نماید.

ماده 4- تصميمگيری

4-1- تصميمگيری در موارد مهم مربوط به انحلال مؤسسه، پذیرش ناظرین، طرفهای مذاکره، ترتیبات بودجهای، نصب رئیس و رؤسای هيأتهای مدیریت فنی و مدیر اجرائي، اتخاذ راهبردها، اصلاح اساسنامه، روابط خارجی یا هر موضوع دیگری که شورای عمومی آن را برای مؤسسه دارای اهمیت حیاتی تلقی کند، به اتفاق آراء انجام خواهد شد.

4-2 تصمیمگیری در مورد سایر موضوعات با اکثریت دو سوم کل اعضاي حاضر و رأیدهنده انجام خواهد شد.

ماده 5- ساختار

5-1- اركان

اركان مؤسسه عبارتند از: شوراي عمومي، هيأت اجرائي و هيأتهاي مدیریت فني متشكل از هيأت استانداردسازی، هيأت ارزيابي انطباق، هيأت تأييد صلاحیت و هيأت اندازهشناسی و نيز دبيرخانهمركزي

5-2- شوراي عمومي

5-2-1- شوراي عموميبالاترين رکن سياستگذاري و تصميمگيري مؤسسه خواهد بود.

5-2-2- شوراي عموميسياست مؤسسه را جهت تحقق چشم انداز، مأموريت و اهداف مندرج در اين اساسنامه تبيين مينمايد.

5-2-3- هر كشور عضو بايد در ترکیبهيأت نمایندگی شرکتکننده خود داراي يك نماينده منصوب از سوی نهادهای ملی مربوط برای هر یک از چهار زمینه فنی فعالیت مؤسسه در شوراي عموميباشد. رئیس هيأت نمایندگی، مسؤول رأی دادن از سوی کشور عضو متبوع خواهد بود. نمایندگان میتوانند در جلسات شورای عمومی همراه با نمایندگان جانشین و مشاوران حضور بهم رسانند.

اعتبارنامههای نمایندگان منصوب هر کشور عضو و جانشین­های آنها و اطلاعیه تعیین مشاوران مربوط باید برای مدیر اجرائي ارسال شود.

5-2-4- شوراي عموميسالي يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. نشست سالانه شوراي عموميدر تاريخ مقرر در آخرين نشست شوراي عمومي به صورت چرخشي در قلمرو كشورهاي عضو برگزار خواهد شد. چنانچه تاريخي از سوي شوراي عموميمشخص نشود، تاريخ اجلاس از سوي هيأت اجرائي تعيين خواهد شد. نشستهاي فوق‌العاده شوراي عمومي با دستور هيأت اجرائي يا بنا به درخواست تعداد نصف به علاوه يك كشورهاي عضو برگزار ميشود.

5-2-5- شوراي عموميرئيس مؤسسه را انتخاب میکند. رئيس و نايب رئيس هيأتهاي مدیریت فني توسط هيأتهای مربوط برای مدت سه سال و با تأييد شورای عمومی طبق مفاد این اساسنامه انتخاب می شوند.

5-2-6- شوراي عمومي، مديراجرائي دبيرخانه را بر اساس پيشنهاد هيأت اجرائي نصب و عزل مينمايد.

 5-2-7- نشستهاي شوراي عمومي، به رياست رئيس آن برگزار ميشود. در غياب وي ، نايب رئيس ، رياست جلسات را عهده‌دار خواهد شد.

5-2-8- دستور كار و اسناد لازم براي جلسات شوراي عمومياز سوي مدير اجرائي حداقل دو ماه قبل از برپايي جلسات در بين كشورهاي عضو توزيع ميشود.

5-2-9- شوراي عمومي، قطعنامهها و تصميمات خود را طبق مفاد اين اساسنامه تصويب مينمايد.

5-2-10- شوراي عمومي، گزارش سالانه ريسكام را كه از سوي مدير اجرائي تهيه و به تصويب هيأت اجرائي رسيده است، بررسی و تأييد مينمايد.

5-2-11- شوراي عموميگزارش سالانه مالي و گزارش حسابرسي مؤسسه و نيز بودجه سالانه آن را براي سال مالي آينده بررسي و تصويب مينمايد.

5-2-12- شورای عمومی هرگاه لازم باشد می تواند در مورد ایجاد هيأتهای فنی، کارگروههای تخصصی و گروههای کاری برای حل و فصل مشکلات خاص موردی، تصمیم‌‌گیری نماید.

5-3 - هيأت اجرائي

5-3-1- فعاليتهاي مؤسسه زير نظر هيأت اجرائي طبق سياست‌هاي تعيين شده از سوي كشورهاي عضو در شوراي عموميمديريت خواهد شد.

5-3-2- هيأت اجرائي متشكل از رئيس مؤسسه و چهار رئيس هيأتهاي مدیریت فني ميباشد. نائب رئيس و مدير اجرائي، اعضاء بدون حق رأي هيأت اجرائي میباشند.

5-3-3- هيأت اجرائي بهطور معمول دو بار در سال برگزار مي­شود. هيأتاجرائي، تاريخ اين نشستها را تعيين مينمايد. نشستهاي فوق‌العاده هيأتاجرائي به دستور رئیس و به درخواست مدير اجرائي يا به درخواست نصف به‌علاوه یک اعضاي هيأت اجرائي برگزار ميشود. نشستهاي هيأت اجرائي در مقر مؤسسه يا محل دیگر مورد توافق هيأت اجرائي تشكيل خواهد شد.

5-3-4- نشستهاي هيأت اجرائي به رياست رئيس برگزار ميگردد. در غياب وي، نائب رئيس رياست جلسات را عهدهدار خواهد بود.

5-3-5- هيأت اجرائي، قطعنامه ها و تصميمات خود را طبق سياستهاي تدوين شده از سوي شوراي عموميو نيز مفاد اين اساسنامه و آيين کار مؤسسه تصويب مينمايد.

5-3-6- هيأت اجرائي، برنامهريزي راهبردي چند ساله مؤسسه را انجام ميدهد و بر اين اساس، طرحهاي کاری مؤسسه را تهيه مینماید و بهصورت سالانه ميزان پيشرفت كار و دستاوردهای آنها را به شوراي عموميگزارش ميدهد.

5-3-7- هيأت اجرائي، گزارش سالانه ارائه شده از سوي مدير اجرائي را بررسي و هرگونه اصلاحات ضروري را در آن اعمال مينمايد و آن را جهت تأييد نهائي به شوراي عموميتسليم مينمايد.

5-3-8- هيأت اجرائي به طور منظم فعاليتهاي مدير اجرائي و عملكرد عمومي دبيرخانه مركزي را طبق آيين کار مؤسسه بررسي مينمايد.

5-3-9- هيأت اجرائي روابط بین هيأتهای مدیریت فنی و دبیرخانه مرکزی را هماهنگ میکند.

5-4 - هيأتهاي مدیریت فني

5-4-1- كليات

5-4-1-1- هيأتهاي مدیریت فني مؤسسه عبارتند از: هيأت استانداردسازی، هيأت ارزيابي انطباق، هيأت تأييد صلاحیت و هيأت اندازهشناسي كه تحت نظارت هيأت اجرائي فعاليت مینمایند و به ترتیب مسؤوليت مديريت امور فني مؤسسه در حوزه استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي را عهده دار مي‌باشند.

5-4-1-2- حوزه و برنامه فعاليت هر هيأت مدیریت فني از سوي هيأت مربوط تهیه و توسط شوراي عموميتصويب خواهد شد. هر هيأت مدیریت فنی رویه­های عملیاتی خود را نیز طبق مفاد این اساسنامه و رهنمودهای بینالمللی تهیه خواهد نمود.

5-4-1-3- هر هيأت مديريت فني از رئيس و نايب رئيس و يك نماينده منصوب از سوی نهاد ملی مربوط هر کشور عضوی که به طور رسمی مدیر اجرائي را از تمایل خود برای مشاركت در كار هيأت آگاه نموده است، تشکیل میشود. دبیر هيأتهاي مديريت فني، اعضاء بدون حق رأي هيأتهاي مزبور خواهند بود.

اعتبارنامه‌هاي نماينده مجاز هر يك از كشورهاي عضو و جانشین وي براي مدير اجرائي ارسال خواهد شد.

5-4-1-4- نمایندههای منصوب کشورهای عضو شرکت کننده میتوانند در جلسات هر هيأت مدیریت فنی، نماینده جانشین و مشاورانی از حوزه ذیربط فعالیت هيأت مدیریت فنی مربوط را به همراه داشته باشد.

5-4-1-5- هيأتهاي مديريت فني حداقل سالي يكبار تشكيل جلسه ميدهند. نشستها حداكثر دو ماه قبل از تاريخ نشست سالانه شوراي عمومي برگزار میشود.

5-4-1-6- نشستهاي هيأتهاي مديريت فني در تاريخ مقرر در آخرين نشست به‌صورت چرخشی در قلمرو كشورهاي عضو شركتكننده به شرط پذيرش قبلي آنها برگزار ميشود. نشستهاي فوقالعاده به دستور هيأت اجرائي يا به درخواست رؤسای هيأتهاي مديريت فني يا تعداد نصف بعلاوه یک كشورهای عضو شركتكننده تشكيل ميشود. كشورهاي عضو ميزبان نشستهاي هيأتهاي مديريت فني مسؤوليت تداركات لازم برای برپايي موفق نشستها را عهدهدار ميباشند.

5-4-1-7- رئيس و نايب رئيس هيأتهاي مديريت فني بايد تابعيت يكي از كشورهاي عضو شركت كننده در مؤسسه را داشته باشد اما هر دو نبايد از اتباع يك كشور عضو باشند.

5-4-1-8- رؤسای هيأتهاي مديريت فني، گزارش سالانه فعاليتهاي هيأتهاي مديريت فني را به هيأت اجرائي و شوراي عمومي ارائه مينمايند.

5-4-1-9- رؤسای هيأتهای مدیریت فنی مجاز هستند در حوزههای متبوع فعالیتهای خود در سازمانهای منطقهای و بینالمللی مربوط از طرف مؤسسه و به گونهای که رئیس تفویض نموده است شرکت کنند.

5-4-1-10- دبيرخانههای هيأتهای مدیریت فنی در کشورهای عضو زیر قرار خواهد داشت هيأت استانداردسازی در جمهوری ترکیه، هيأت ارزیابی انطباق در جمهوری اسلامی ایران، هيأت تأييد صلاحیت در جمهوری ترکیه و هيأت اندازهشناسی در جمهوری قزاقستان

5-4-1-11- دبیرخانه هرهيأت مدیریت فنی، تحت مدیریت دبیر آن هيأت طبق
آیینکار مؤسسه عمل می­نماید. دبیر هر هيأت مدیریت فنی از سوی کشور عضو
اداره کننده دبیرخانه هيأت مزبور انتخاب و از سوی هيأت اداری تأیید میشود. دبیر، فعالیتهای دبیرخانه هيأت مدیریت فنی مربوط را تحت نظارت رئیس آن هيأت اداره می‌نماید.

5-4-1-12- وظایف و مسؤولیتهای دبیرخانه­های هيأتهای مدیریت فنی
در آيين‌کار مؤسسه شرح داده خواهند شد.

5-4-1-13- کارگروههای فنی و گروههای کاری در صورت لزوم ممکن است توسط هيأتهای مدیریت فنی برای انجام امور فنی مؤسسه که در حوزه و دامنه کاری خاصی به آنها محول شده تأسیس شوند.

5-4-2- هيأت استانداردسازی

5-4-2-1- هيأت استانداردسازی مسؤول هماهنگسازي استانداردهاي ملي كشورهاي عضو، توسعه استاندارهاي ريسكام و هماهنگي مشاركت كارشناسان و نمايندگان كشورهاي عضو در فعاليتهاي استانداردسازی انجام شده در سطح بينالمللي میباشد.

5-4-2-2- هيأت استانداردسازی، استانداردهاي مورد نظر كشورهاي عضو را
در صورت عدم ارائه چنين استانداردهايي از سوي سازمانهاي بينالمللي يا عدم تطابق آن استانداردها با نيازهاي خاص آنان تدوين مينمايد.

5-4-2-3- استانداردهاي ريسكام نتیجه اجماع بين كشورهاي عضو ميباشد و از سوي کار گروههاي فني، کارگروههاي فرعي و گروههاي كاري تدوين ميشود كه ممکن است از سوي هيأت استانداردسازی ایجاد شوند و زير نظر هيأت عمل نمايند.

5-4-2-4- استانداردهاي ريسكام از سوي هيأت استانداردسازی طبق سامانه (سيستم) بینالمللی ایزو یا آی.ای.سی برای توسعه استانداردها تدوين و ارائه مي‌شود.

5-4-2-5- هيأت استاندارد در حين تدوين استانداردهاي ريسكام، استانداردهاي بينالمللي ارائه شده از سوي سازمانهاي بينالمللي استاندارد از جمله سازمان بينالمللي استاندارد(ايزو)، كميسيون بينالمللي الكتروتکنیک (آی.ای.سی)، اتحاديه بين­المللي مخابرات (آی.تی.یو) و استانداردهاي منتشر شده از سوي ديگر سازمانهاي منطقهاي یا ملي استاندارد كه مورد پذيرش هيأت استانداردسازی ميباشد را مدنظر قرار مي­دهد.

5-4-3- هيأت ارزيابي انطباق

5-4-3-1- هيأت ارزيابي انطباق، مسؤول هماهنگ‌سازي روشهاي ارزيابي انطباق در جهت منافع توليد كنندگان، ارائه كنندگان خدمات، مصرف كنندگان و ناظران فني دولتي در كشورهاي عضو میباشد.

5-4-3-2- هيأت ارزيابي انطباق فعاليتهاي حوزههاي صدور گواهي محصولات، سامانه(سيستم)هاي مديريت و اشخاص، بازرسي و نيز آزمايش و
درجهبندی را در منطقه اكو هماهنگ خواهد کرد و عرضه علائم مشترك ریسکام را طبق مفاد این اساسنامه بررسی خواهد نمود.

5-4-3-3- هيأت ارزيابي انطباق كاربرد مناسب استانداردهاي بينالمللي در حوزههاي گوناگون ارزيابي انطباق را ترويج مينمايد.

5-4-3-4- هيأت ارزيابي انطباق، مشاركت مؤثر كشورهاي عضو در كارهاي مربوط به کارگروههاي بينالمللي ذيربط ازجمله ایزو، کاسکو(کارگروه
ارزيابي انطباق)، کارگروه فنی-176- ایزو(مديريت كيفيت وتضمينكيفيت)، کارگروه فنی-207- ایزو(مديريت محيط زيست) و غيره را تسهيل و هماهنگ مينمايد.

5-4-3-5- هيأت ارزيابي انطباق، برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزشي را در حوزه ارزيابي انطباق به منظور ارتقاي ظرفیت فنی كشورهاي عضو هماهنگ مينمايد.

5-4-4- هيأت تأييد صلاحیت

5-4-4-1- هيأت تأييد صلاحیت،مسؤول هماهنگی روشهای تأييد صلاحیت در منطقه اکو از طریق برقراری ترتیبات شناسایی متقابل، در حوزههای مختلف فعالیتهای ارزیابی انطباق می‌باشد.

5-4-4-2- هيأت تأييد صلاحیت به هيأتهای تأييد صلاحیت کشورهای عضو کمک میکند تا در ترتیبات شناسایی چندجانبه سازمانهای بينالمللی مانند مجمع تأييد صلاحیت بينالمللی و اتحادیه آزمایشگاه تأييد صلاحیت بينالمللی عضو شوند.

5-4-4-3- هيأت تأييد صلاحیت از طرف ریسکام درخواست شناسایی متقابل یا چندجانبه را از سازمانهای اتحادیه تأييد صلاحیت بينالمللی میکند.

5-4-4-4- هيأت تأييد صلاحیت، برنامههاي مؤثري را براي تبادل اطلاعات بين كارشناسان كشورهاي عضو در زمينه تهيه و توسعه اسناد مربوط به راهنماييهاي فني، مقايسه‌هاي بين آزمايشگاهي، برنامه‌هاي آزمايش كارايي، آموزش ارزیابان تأييد صلاحیت و بهبود روشها سازماندهي ميکند.

5-4-4-5- هيأت تأييد صلاحیت با ديگر سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي تأييد صلاحیت از جمله مجمع بينالمللي تأييد صلاحیت، اتحادیه بينالمللی تأييد صلاحیت آزمایشگاهها، هيأت تأييد صلاحیت اروپایی، اتحادیه تأييد صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه تأييد صلاحیت اقیانوسیه، همکاری میکند.

5-4-5- هيأت اندازهشناسي

5-4-5-1- هيأت اندازهشناسي، هماهنگي و انسجام فعاليتها و خدمات اندازه‌شناسي در كشورهاي عضو را به منظور دستيابي هرچه بيشتر به پذيرش مشترك نتايج درجهبندی، اندازه گيري­ و آزمايش انجام شده در اين كشور ارتقاء میبخشد و
در اين‌خصوص در بين كشورهاي عضو اعتماد سازي متقابل مينمايد.

5-4-5-2- هيأت اندازهشناسي تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي اندازهشناسي علمي، حقوقي و صنعتي را در بين كشورهاي عضو امكانپذير ميسازد.

5-4-5-3- هيأت اندازهشناسي، برگزاري دورههاي آموزشي و هماندیشیهای فني را در حوزه اندازهشناسي علمي، حقوقي و صنعتي براي كارشناسان كشورهاي عضو با هدف برجسته نمودن دستاوردها و پيشرفتها در زمينه ايجاد ابزارهاي اندازهگيري و روشهاي اندازهشناسي هماهنگ مينمايد.

5-4-5-4- هيأت اندازهشناسي با ديگر سازمانها اندازهشناسي بينالمللي و منطقه‌اي از جمله سازمان بينالمللي اندازهشناسي قانونی، دفتر بينالمللي اندازهها و مقياسها، سازمان همكاري اروپايي اندازهشناسي قانونی، سازمان همكاري اروپايي استانداردهاي اندازهگيري، مؤسسههای ملي اندازهشناسي همكاري اروپا و آسيا و همايش اندازهشناسي قانونی آسيا و اقيانوسيه همكاري مينمايد و از فعاليتها، نشريات و روند درون مقايسهای استانداردهاي ملي اندازه‌گيري آنها بهره‌مند ميشود.

5-5- دبيرخانه مركزي

5-5-1- دبيرخانه مركزي، مسؤول فعالیتهای اجرائي مؤسسه میباشد و تحت نظر هيأت اجرائي فعالیت مینماید.

5-5-2- دبيرخانه مركزي متشكل از مدير اجرائي و كاركنان مورد نياز مؤسسه ميباشد.

5-5-3- دبيرخانه مركزي در همان محل مقر مؤسسه قرار خواهد داشت.

5-5-4- نقش دبيرخانه مركزي کمک به هيأت اجرائي و شورای عمومی در اجراء، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای ریسکام می‌باشد.

5-5-5- دبیرخانه مرکزی با هيأتهای مدیریت فنی از طریق دبیرخانههای مربوط ارتباط بر قرار خواهد کرد و به‌عنوان رابط بین آنها و هيأت اجرائي و شورای عمومی عمل خواهد کرد.

5-5-6- سایر وظايف و مسؤولیتهای دبیرخانه مرکزی و قواعد حاکم بر فعالیتهای آن در آيين کار مؤسسه مشخص خواهد شد.

ماده 6- مقامات و كاركنان

6-1- كليات

6-1-1- مقامات و كاركنان مؤسسه شامل يك رئيس، رئيس منتخب، و رئيس پيشين به‌عنوان معاون رئيس، رؤسا و معاونين رؤسا و دبیرهای هيأتهای مدیریت فنی، مديراجرائی، كاركنان دبيرخانه و سایر مقامهایی میباشند که شورای عمومی ممکن است تعیین کند.

6-1-2- مقامها و كاركنان مؤسسه در انجام وظايف خود نباید به دنبال دستوراتی از سوی هر دولت یا هر مرجع خارج از مؤسسه باشند یا دستوراتی را از آنها دریافت نمایند. مقامات و كاركنان مؤسسه همچنين بايد از انجام هرعمل تأثیرگذار بر موقعيت آنها بهعنوان مقامات و كاركنان بينالمللي که تنها در برابر مؤسسه مسؤول هستند، خودداري ورزند.

6-1-3- هر كشور عضو مؤسسه، مسؤولیتهای مقامهای مؤسسه و كاركنان دبيرخانه مركزي را محترم خواهد شمرد و در پی اعمال نفوذ بر آنها در انجام وظايف محوله نخواهد بود.

6-2- رئيس، رئيس منتخب و رئيس پيشين

6-2-1- رئيس مؤسسه، تبعه يكي از كشورهاي عضو مؤسسه خواهد بود و از میان کشورهای عضو به‌صورت چرخشی انتخاب خواهد شد.

6-2-2- رئيس آتي مؤسسه بايد توسط شوراي عمومياز ميان نامزدهای كشورهاي عضو براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد. انتخاب رئیس در طي اولين سال اشتغال بهكار رئيس فعلي صورت خواهد گرفت. رئيس منتخب پس از طي يك دوره يكساله كه در طي آن بهعنوان معاون رئيس انجام وظيفه مينمايد، به عنوان رئيس مشغول بهكار خواهد گرديد.

 6-2-3- پس از انقضاء دوره رياست رئيس، وي كه بهعنوان رئيس پيشين مؤسسه شناخته ميشود مجدداً وظايف و عملكردهاي مربوط به معاون رئيس را براي يك دوره يكساله عهده‌دار خواهد شد.

6-2-4- شش ماه پس از آغاز دوره رياست رئيس جديد، مدیر اجرائي از كشورهاي عضو دعوت ميکند که نامزدهاي خود را براي مقام رئيس منتخب معرفي کنند. موارد نامزدي مربوط بايد شامل اعلامیه مكتوب مبني بر پذيرش نامزدي اعلام شده از سوي فرد نامزد شده، باشد.

6-2-5- رئيس وظيفه اداره اجلاسهاي عادي، فوق العاده شوراي عموميو هيأت اجرائي را بر عهده خواهد داشت.

6-2-6- رئيس، وظيفه نمايندگي مؤسسه در صحنههاي منطقهاي و بينالمللي را بر عهده خواهد داشت.

6-2-7- رئيس منتخب و رئيس پيشين، رئيس را در خصوص بررسي پيشنهادها و تصميمات مربوط به سياستهاي اساسي مؤسسه ياري خواهند داد و وظيفه معاونت وي را در هر زمان كه رئيس تشخيص دهد بر عهده خواهند گرفت در صورت غيبت موقت رئيس، افراد يادشده مسؤوليتها و وظايف وي را عهده‌دار میشوند.

6-2-8- در صورت غيبت دائم، استعفاء يا ناتواني رئيس، مقام تعيين شده براي معاونت وي در سال جاري وظايف و مسؤوليتهاي رئيس را تا پايان سال جاري عهده‌دار خواهد شد. در صورت غيبت دائم رئيس و نيز معاون وي، مدیر اجرائي، اجلاس فوق‌العاده شوراي عمومي را به‌منظور انتخاب رئيس جديد برگزار خواهد کرد.

6-3- مدير اجرائي

6-3- 1- مدیر اجرائي، بالاترین مقام اجرائي مؤسسه و رئیس دبيرخانه مركزي خواهد بود. وی در برابر هيأت اجرائي و شوراي عموميمسؤول خواهد بود.

6-3- 2- مدیر اجرائي توسط شوراي عمومي و بنا به توصيه هيأت اجرائي از ميان نامزدهاي صلاحيتدار كشورهاي عضو براي يك دوره سه‌ساله انتخاب ميگردد. مدير اجرائي پس از پایان دوره تصدی خود، تنها براي يك دوره سه‌ساله ديگر میتواند مجدداً منصوب شود. روش انتصاب مدیر اجرائي توسط شورای عمومی تعیین خواهد شد.

6-3- 3- مدير اجرائي تبعه يكي از كشورهاي عضو مؤسسه خواهد بود.

6-3- 4- درصورت غيبت دائم، استعفاء و يا ناتواني مدير اجرائي، هيأت اجرائي نسبت به تعيين يك نايب مدير اجرائي از ميان نامزدهاي صلاحيتدار كشورهاي عضو جهت عهده‌دار شدن وظايف و مسؤوليتهاي مدير اجرائي تا زمان تعيين مدير اجرائي جديد در طي اجلاس آتي شوراي عمومياقدام مينمايد.

6-3- 5- مدير اجرائي از حق نمايندگي مؤسسه در صحنه هاي منطقهاي و بين‌المللي بر اساس تصميم رئيس مؤسسه برخوردار ميباشد.

6-3- 6- مدير اجرائي در انجام وظايف خود به دنبال دستوراتی از سوي هر كشور عضو و یا مرجع خارج از مؤسسه به جز موارد مشخص قيد شده در این اساسنامه باشد یا دستوراتی را از آنها دریافت نماید.

6-3- 7- مدير اجرائي از حق شركت در كليه اجلاسهاي مؤسسه شخصاً‏ً يا از طريق اعزام نماينده خود برخوردار ميباشد. مدير اجرائي يا نماينده وي میتواند ديدگاههاي خود را ابراز نماید اما فاقد حق رأي ميباشد.

6-3- 8- مدير اجرائي گزارشهای ساليانه مربوط به فعاليتهاي مؤسسه را با مشورت رؤسای هيأتهای مدیریت فنی تهیه و آنها را به هيأت اجرائي براي بررسي و تصويب و نيز تأييد نهائي شوراي عموميتسليم خواهد نمود.

6-3-9- مدير اجرائي مسؤول حمایت از فعاليتهاي هيأتهاي مديریت فني و هرگونه وظايف مربوط دیگرمورد درخواست اين هيأتها در چهارچوب تعیین شده توسط هيأت اجرائي خواهد بود.

6-3-10- مدير اجرائي پيش‌نويس بودجه را با مشورت رؤسای هيأتهای مدیریت فنی تهیه و آن را به كشورهاي عضو حداقل دوماه پيش از ارائه آن به شوراي عموميجهت تصويب ارائه خواهد کرد.

6-3-11- محل اقامت مدير اجرائي در همان محل استقرار دبيرخانه مركزي به‌منظور تسهيل در تداوم فعاليتهاي مؤسسه خواهد بود.

6-3-12- شایستگیها، شرایط مالی و شرایط استخدام مدیر اجرائي توسط شورای اجرائي بنابه توصیه هيأت اجرائي تعیین خواهد شد.

6-4- كاركنان دبيرخانه

6-4-1- كاركنان دبيرخانه با پيشنهاد مدير اجرائي و تصويب هيأت اجرائي و دبیرهای هيأت مدیریت فنی مربوط و تصویب هيأت اجرائي استخدام ميگردند. ساختار و اختیار دبیرخانه مرکزی و دبیرخانههای هيأتهای مدیریت فنی از جمله شرایط استخدامی توسط مقررات استخدامی مؤسسه تعیین خواهد شد که در راستای مقررات استخدامی فعلی اکو تهیه خواهد شد و به تصویب شورای عمومی خواهد رسید.

6-4-2- كاركنان دبيرخانه برای انجام وظايف خاص در مقر مؤسسه یا دبیرخانه‌های هيأتهای مدیریت فنی طبق مقررات استخدامی مؤسسه منصوب خواهند شد.

6-4-3- كاركنان دبيرخانه مسؤول اجراي ترتيبات مربوط به برگزاري جلسات ارکان ریسکام با هماهنگي كشور ميزبان خواهند بود و اسناد مربوط و قطعنامههاي صادره در طي اجلاسها را برای توزیع ميان كشورهاي عضو تهیه خواهند نمود.

ماده 7- روابط با ارکان اكو

7-1- مؤسسه گزارشهاي ساليانه مربوط به فعاليتهاي جاري و برنامه هاي آتي مؤسسه را جهت بررسي به شورای وزیران اکو و جهت اطلاع دبیر کل اکو ارائه خواهد نمود.

7-2- مؤسسه میتواند با سایر سازمانهای تخصصی و مؤسسات منطقهای اکو رابطه بر قرار نماید.

ماده 8- روابط خارجي

8-1- مؤسسه میتواند نسبت به برقراري روابط همكاري با ساير كشورهاي غيرعضو، سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و مؤسسات علاقمند به همكاري جامع يا بخشي در زمينه استانداردسازی، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحیت و اندازهشناسي اقدام کند. ماهیت، شرايط و حدود همكاريهاي مزبور از سوي شوراي عموميتعيين ميشود.

8-2- شوراي عمومي میتواند وضعيت عضو ناظر یا طرف گفتگو را به ساير كشورها و سازمانها و مؤسسات منطقه­اي یا بين­المللي اعطاء نمايد. ماهيت، شرايط و حدود همكاري مزبور از سوي شوراي عموميتعيين ميگردد.

ماده 9- بودجه و امورمالي

9-1- منابع مالي مورد نياز مؤسسه از محل پرداختهاي حق عضويت ساليانه، كمكهاي داوطلبانه كشورهاي عضو، فروش نشريات، درآمدهاي كسب شده از طريق ارائه خدمات و ساير منابع تأمين میشود. پذيرش وجوه ارائه شده از سوي منابع ديگر از جمله هدایا و مساعدتهاي مالي و غيره براساس صلاحديد شوراي عموميصورت خواهد پذيرفت.

9-2- مقیاس ارزیابی حق السهم كشورهاي عضو به بودجه مؤسسه، بهعنوان پرداختهاي حق عضويت ساليانه، ازسوي شوراي عمومي، باتوجه به حدود مشاركت هر كشور عضو در فعاليتهاي مؤسسه و نيز هيأت مديريت فني آن، درآمد ناخالص ملي آن كشور عضو و مقیاس حاکم در مورد ارزیابی سازمان ملل متحد مشخص خواهد گرديد.

9-3- مسؤوليت­هاي مالي هريك از كشورهاي عضو در رابطه با تعهدات مؤسسه به ميزان پرداختهاي حق عضويت ساليانه آنها محدود خواهد بود. در هر حال هزینههای انجام شده توسط دبیرخانه هر هيأت مدیریت فنی، به جز پرداختهای انجام شده به کارکنان رسمی که مشمول مفاد ماده (4-6) اساسنامه میشوند، توسط کشور عضو محل دبیرخانه هيأت طبق آيين کار و مقررات مالی و استخدامی مؤسسه تقبل خواهد شد.

9-4- سال مالي مؤسسه سال تقویمی از اول ژانويه تا 31 دسامبر همان سال
(11 دی ماه تا 10 دی ماه سال بعد) میباشد.

9-5- بودجه سالانه مؤسسه که شامل هزینههای برآورد شدهاست که دبیرخانه‌های هيأتهای مدیریت فنی برای سال مالی آتی انجام خواهند داد توسط مدیر اجرائي با مشورت رؤسای هيأتهای مدیریت فنی تهیه و حداقل دو ماه پيش از آغاز اجلاس شوراي عموميبه كشورهاي عضو ارائه خواهد شد.

9-6- بودجه ساليانه مؤسسه پس از تصويب شوراي عمومي قابل اجراءخواهد بود.

9-7- مدير اجرائي تدابير لازم را جهت نگهداري و مديريت صحيح وجوه مؤسسه طبق مقررات مالی مؤسسه اتخاذ خواهد کرد.

9-8- حسابهاي مؤسسه که توسط دبیرخانه مرکزی و دبیرخانههای هيأتهای مدیریت فنی نگهداری میشود، از سوي هيأت حسابرسي شامل سه نفر حسابرس حرفه‌ای و مستقل كه از سوي شوراي عمومي براي دورههای سه ساله از ميان نامزدهاي اعلام شده از طرف كشورهاي عضو تعيين خواهند شد، مورد بررسي قرار میگيرد. انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعدي از سوی شورای عمومی امکانپذیر ميباشد.

ماده 10- زبانهاي رسمي

10-1- زبانهاي انگليسي و روسي، زبانهاي رسمي مؤسسه خواهند بود.

10-2- رهنمودها، استانداردها، گزارشهاي فني، مكاتبات و ساير اسناد صادره از سوي مؤسسه و نيز قطعنامه‌ها و صورتجلسات شوراي عمومي، هيأت اجرائي و هيأتهاي مديريت فني به زبانهاي روسي و انگليسي با اعتبار يكسان تنظیم خواهند شد.

10-3- زبانهاي مورد استفاده در طي جلسات شوراي عمومي، هيأت اجرائي و هيأتهاي مديريت فني انگليسي و روسي خواهد بود. كشور ميزبان اجلاس مؤسسه، نهايت تلاش خود را جهت برگزاري مطلوب اجلاس و فراهم ساختن ابزارهاي ترجمه در ارتباط با زبانهای رسمی به کار خواهد گرفت.

ماده 11- نشریات، اسناد و حقوق مالكيت معنوي

11-1- كليه حقوق مالكيت معنوي مؤسسه در هر زمينه به ريسكام تعلق خواهد داشت. مالکیت معنوی مزبور میتواند شامل اسناد، نرم‌افزارها و غيره باشد اما محدود به آنها نميگردد.

11-2- مؤسسه میتواند انواع اسناد زیر را صادر نماید:

11-2-1- استانداردهاي ريسكام

11-2-2- گزارشها و راهنماي فني و نيز اسناد فني جهت مقاصد مطالعاتي

11-2-3- گزارشهای مربوط به پيشرفت كارهاي محوله به هيأتهاي مديريت فني

11-2-4- پروتكلها، قطعنامهها و صورتجلسات اجلاسهاي شوراي عمومي، هيأت اجرائي و هيأتهاي مديريت فني، بیانیههاي مالي و اقتصادي و گزارشهای خاص ديگر

11-2-5- نشریات و اسناد مختلف مربوط به فعاليت مؤسسه و اعضاي آن (گزارشهای ساليانه، اساسنامه، خبرنامه­ها، کارنماها (كاتالوگها)، گزارشهاي مربوط به اسلوبشناسي، گواهينامهها، مجوزها، رويهها، و غیره)

11-3- هيأت اجرائي اختيارات لازم را به كشورهاي عضو جهت انجام اقدامات ضروري از طرف مؤسسه نزد مراجع اداري و قضائي كشورهاي عضو به‌منظور تضمين حفاظت از حقوق مالكيت معنوي مؤسسه در كشورهاي متبوع آنها تفویض خواهد نمود.

11-4- انتشار و توزيع هر نوع سند، مستلزم تصويب هيأت اجرائي ميباشد. هيأت اجرائي مختار است نسبت به اعطاي اختيارات و مجوزهاي مربوط اقدام نماید و مديريت عمومي را درخصوص مالكيت معنوي مؤسسه به اجراء گذارد.

11-5- دبيرخانه مركزي مسؤول صدور و توزيع اسناد مورد اشاره در ماده
(11-2) ميباشد.

11-6- نشریات و اسناد مؤسسه بايد از طريق حق نسخه‌برداري حمايت گردد و تكثير یا توزيع آنها تنها از سوي كشورهاي عضو تحت شرايط تعيين شده از طرف هيأت اجرائي امكانپذير ميباشد.

ماده 12- اصلاحیههای اساسنامه

12-1- هر كشور عضو حق دارد نسبت به ارائه پيشنهاد اصلاح اساسنامه به شرط برخورداري پيشنهاد مربوط از حمايت حداقل نصف بعلاوه یک اعضاي مؤسسه اقدام نمايد. مدير اجرائي پيشنهادهای مربوط را به شوراي عمومي ارائه خواهد داد.

12-2- مدير اجرائي اصلاحات پيشنهادي را طبق ماده (12-1) این اساسنامه دریافت خواهد کرد و آنها را به شوراي عموميارائه و ميان كشورهاي عضو حداقل شصت روز قبل از اجلاس شوراي عموميتوزيع خواهد نمود.

12-3- اصلاحیهها در صورت تصویب شورای عمومی پس از طی تشریفات موضوع ماده (17) این اساسنامه لازمالاجراء خواهند شد.

ماده 13- آيين کار

13-1- جزئيات مربوط به فعاليتهاي مؤسسه در آيين کار مشخص میشود. آيين کار توسط شورای عمومی تصویب خواهد شد.

13-2- آيين کار، مندرجات و حدود اساسنامه را بدون تغییر ماهیت و مفهوم مفاد آن توصیف خواهد کرد.

ماده 14- حل و فصل اختلافات

14-1- مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از سوي دبيرخانه مركزي در راستای تشریفات و قواعد اكو تهيه و از سوي شوراي عمومي با در نظرگرفتن قواعد و مقررات داخلي كشورهاي عضو تصويب ميشود.

14-2- در صورت اختلاف در تفسير این اساسنامه و آيين کار مؤسسه، اساسنامه ارجحيت خواهد داشت.

ماده 15- انحلال مؤسسه

15-1- پيشنهاد انحلال مؤسسه بايد از حمايت حداقل سه چهارم كشورهاي عضو، بهصورت مكتوب، در اجلاس شوراي عمومی قبل از رأيگيري برخوردار گردد. درغير اينصورت اين پيشنهاد جهت رأيگيري از سوي شوراي عمومي قابل طرح نخواهد بود.

15-2- در صورت انحلال مؤسسه، نحوه مديريت وجوه و داراييهاي تحت تملك آن از سوي شوراي عموميتعيين خواهد شد.

ماده 16- موارد پيشبيني نشده

مواردي كه در این اساسنامه و آيين کار پیش بینی نشده است از سوي شوراي عمومي در صورت اقتضاء بر اساس ماهیت و حوزههاي مربوط به آنها حل و فصل خواهد شد.

ماده 17- لازم الاجراء شدن اساسنامه

این اساسنامه پس از تصويب آن از سوي شوراي وزيران اكو، طبق رویه­ها و قواعد قانون اساسي متبوع كشورهاي عضو تصویب خواهد شد. این اساسنامه پس از آنکه چهار کشور عضو اکو که آن را امضاء کردهاند، اسناد تصویب خود را نزد دبیرکل یا دبیرخانه اکو تودیع نمایند، لازمالاجراء خواهد شد.

در تأييد مطالب فوق نمایندگان تامالاختیار امضاء کننده زیر، نسبت به امضاء این اساسنامه اقدام نمودهاند:

تنظیم شده در تهران به تاریخ 9 مارس 2009 ميلادي (18/12/1387 هجريشمسي)

از طرف جمهوري اسلاميافغانستان

از طرف جمهوري آذربايجان

از طرف جمهوري اسلاميايران

از طرف جمهوري قزاقستان

از طرف جمهوري قرقيزستان

از طرف جمهوري اسلامي پاكستان

از طرف جمهوري تاجيكستان

از طرف جمهوري تركيه

از طرف تركمنستان

از طرف جمهوري ازبكستان

قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و هفده ماده

در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و يك
مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 28/4/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.