قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي

 

قانون عضويت دولت جمهوري‌ اسلامي ‌ايران

در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي

  ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت وديعه مربوط و يا كمك با رعايت اصل هشتادم(80) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

تبصره- اجراي مواد (42) و (44) اساسنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات هوانوردی

بخش اول- عنوان، دفتر ثبت، اهداف، مدت فعالیت

عنوان

ماده 1- یک اتحادیه مشترک با مسؤولیت محدود تحت عنوان «اتحادیه بین‌المللی مخابرات هوانوردی» با نام اختصاری «سیتا» تشکیل شده است. در روابط خارجی این اتحادیه به نام خود، یا ترجمه‌ای از آن را اضافه می‌‌کند یا شرحی از فعالیت‌هایش را به یک زبان دیگر به آن می‌افزاید.

دفتر ثبت

ماده 2- دفتر ثبت اتحادیه در شهر بروکسل است، که شامل کل منطقه بروکسل بوده و در حال حاضر در اور، خیابان هنری ماتیس، شماره 14 قرار دارد. محل دفتر اتحادیه با تصمیم هیأت‌مدیره اتحادیه به هر منطقه دیگری منتقل می شود. با تصمیم هیأت‌مدیره، اتحادیه می‌تواند در هر کشور محل فعالیت خود دفاتر اجرائی، شعبات یا نمایندگی‌هایی را تأسیس کند.

اهداف

ماده 3 - اهداف اتحادیه به شرح زیر است:

الف) رواج همه موضوعات پردازش اطلاعات و مخابرات، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با انتقال و پردازش همه مقوله‌های اطلاعاتی که در فعالیت صنعت حمل و نقل هوايي مورد نیاز است و مطالعه مشکلات مرتبط با آنها با هدف ایجاد حمل و نقل هوايي امن و منظم در همه کشورها

ب) گسترش، آموختن، استفاده و فعالیت به روشهای پردازش اطلاعات و مخابرات همه کشورها و فراهم کردن سرویس‌های مناسب مخابرات و داده‌پردازی و سرویس انتقال اطلاعات

پ) همکاری با اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، دیگر گروههای دولتی، بین‌المللی و ملی، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوايي و دیگر سازمان‌های خط هوايي در همه موضوعات، داشتن موضعی در مورد مخابرات و پردازش اطلاعات و انتقال بین شرکتهای حمل و نقل هوايی

ت) قرارداد بستن، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها یا دیگر برنامه‌های قراردادی برای فراهم کردن خدمات مخابرات و سرویس پردازش اطلاعات برای همه طبقات مصرف‌کننده به منظور بهبود عملکرد اقتصادی اتحادیه و رسیدن به نظام اقتصادی مطلوب برای بهره بردن اعضاء

ث ) و هدف کلی‌تر آن به‌عهده گرفتن هر چیزی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، کاملاً یا تا حدی بر اهداف اتحادیه همانگونه که قبلاً معین شد تأثیر می‌گذارد، و هر چیزی که مسؤول تسهیل یا کمک به تحقق آنها باشد.

مدت فعالیت

ماده 4- مدت زمان فعالیت اتحادیه نامحدود است.

بخش دوم - سرمایه، سرمایه‌گذاری‌ها، سهام

ماده 5- اتحادیه از اعضائی تشکیل شده که تعداد و میزان سرمایه‌گذاری آنها متغیر است. سرمایه اتحادیه براساس پذیرش یا کناره‌گیری اعضاء متغیر است. سهامهایی که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری اعضاء هستند قابل انتقال به اشخاص ثالث نیستند. مسؤولیت اعضاء بــه مقدار سرمایه‌گذاری آنـها مـحدود می‌شود. در این قسمت هیچ مسؤولیت مشترک و متعددی وجود ندارد.

ماده 6- حداقل سرمایه ثابت اتحادیه هفتصد و پنجاه هزار فرانک بلژیک است.

ماده 7-

الف ) سرمایه به سهامهای دویست فرانکی بلژیک تقسیم می‌شود.

ب ) زمانی‌که اتحادیه تأسیس شد، سرمایه آن بالغ بر صد و نود هزار فرانک بلژیک بود و به ترتیب زیر تأیید شد:

توسط شرکت «دت نورسک لوفتفارتسلسکاپ آ/اس»

پنجاه سهام ............................................................................................ 50

توسط شرکت «حمل و نقل هوايي اِ.بی»

پنجاه سهام ............................................................................................ 50

توسط شرکت «دت دانسک لوفتفارتسلسکاپ آ/اس»

پنجاه سهام  ........................................................................................... 50

توسط شرکت «خطوط هوايي اروپایی انگلستان»

نود سهام  .............................................................................................. 90

توسط شرکت «خطوط هوایی خارجی انگلستان»

چهل و پنج سهام .................................................................................. 45

توسط شرکت «خطوط هوايی آمریکایی جنوب انگلستان»

پانزده سهام ............................................................................................ 15

توسط شرکت «کونیکلیجکه لوچتوارت ماتشاپیج اِن.وی»

صد و پنجاه سهام ............................................................................... 150

توسط شرکت «سوئیس ایر، شرکت سهامی هواپیمایی سوئیس»

پنجاه سهام ........................................................................................... 50

توسط شرکت «ثبت شده خطوط هوايي غربی و قاره‌ای»

صد و پنجاه سهام ............................................................................... 150

توسط شرکت « شرکت ملی ایر فرانس»

صد و پنجاه سهام ............................................................................. 150

و توسط «شرکت سهامی بهره‌برداری از ناوگان هوایی بلژیک»

صد و پنجاه سهام .............................................................................. 150

مجموعاً : نهصد و پنجاه سهام، هر کدام دویست فرانک ................. 950

مطابق سرمایه تعهد شده صد و نود هزار فرانک

پ) میزانی که باید برای سهام در نظر گرفته شود توسط هیأت مدیران تعیین می‌شود که زمان و مبلغ را ثابت نگه می‌دارد.

ت ) شرایط امر و پذیره‌نویسی سهام جدید توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.

پذیرش برای عضویت و پذیره‌نویسی سهام

ماده 8-

الف) هر شرکتی که هواپیماها را برای انتقال مسافران، محموله پستی و بار، به کار می‌اندازد، یا هر سازمانی که وظیفه اولیه آن با صنعت حمل و نقل هوايی ارتباط دارد ممکن است درخواست عضویت در سیتا را بکند.

ب) همه درخواست‌ها باید به‌صورت کتبی برای مدیر کل تهیه شوند و وی آنها را به هیأت مدیره ارائه می‌کند.

هیأت مدیره ممکن است هر درخواستی را بپذیرد یا در نهایت بدون مشخص‌کردن دلیل عدم پذیرش، آن را رد کند. تصمیمات هیأت توسط اکثریت دوسوم اعضاء حاضر و رأی‌گیری آنها اتخاذ می‌شود.

پ) همه اشخاص که درخواست آنها توسط هیأت مدیره پذیرفته شده صرفاً حق عضویت را به‌دست می‌آورند. و پس از امضاي قرارداد خدمات با سیتا و انجام همه تشریفات لازم در مدت زمان مشخص شده توسط هیأت مدیره حق استفاده از خدمات سیتا را پیدا می‌کنند.

ت) به همه اشخاصی که درخواست آنها توسط هیأت مدیره پذیرفته شده و تشریفات ذکر شده (در بند «پ» فوق) را انجام داده‌اند یک سهم اختصاص می‌یابد. پذیرفتن یک عضو موجب پذیرش مواد اساسنامه شده و از تاریخ تکمیل این تشریفات، استفاده از حق عضویت امکان‌پذیر می‌شود.

ث ) هر کدام از اعضاء به دنبال اولین سال عضویت خود در تقسیم مجدد سهام شرکت خواهند کرد، تعدادی از سهام بر طبق مفاد ماده (11) این اساسنامه تعیین می‌شوند.

پذیره‌نویسی سهام

ماده 9- سهام هر عضوی کاملاً یکجا باز پرداخت می‌شود. 

بدهیها

ماده 10 - هر عضوی که پس از مهلت تعیین شده نود روز، که توسط مسؤول ثبت داده شده، در پرداخت سهمش تأخیر کند به میزانی که در هر زمان توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود بر اساس تاریخی که در آن مبلغ معین شده، به اتحادیه شرکتها، بدهکار خواهد بود. علاوه بر این، پس از اینکه دومین اخطار به مدت شصت روز بی‌جواب بماند، هیأت مدیره تصمیم می‌گیرد که به عضویت آن عضو خاتمه دهد و بدون نفی حق سیتا برای درخواست مبلغی که آن عضو هنوز بدهکار است و ضررهای ناشی از آن، سهام خود را به آن اعضاء می‌دهد تا آنها با شرایطی که در بند فعلی معین شده بتوانند بدهی خود را بپردازند.

مشارکت

ماده 11- میزان مشارکت هر کدام از اعضاء سیتا در سرمایه اتحادیه به نسبت مشارکت آنها در هزینه‌های مشترک مربوط به خدمات فراهم شده توسط سیتا در زمان انتشار در صورتحساب سالیانه، خواهد بود.

تقسیم سرمایه اتحادیه هر سال در طول یک ماه از مجمع عمومی سالیانه انجام خواهد شد که رقمها را برای سال گذشته در نظر می‌گیرد.

صورت‌حساب‌ها توسط سیتا با هدف تعیین مشارکت نسبی هر کدام از اعضاء در هزینه‌های مشترک خدمات فراهم شده سیتا نگهداری می‌شوند.

محدودیت تقسیم

ماده 12- اعضاء متعهد می‌شوند تا تعدادی از سهام را که مربوط به تقسیم سالیانه سهام است بر طبق شرایط معین شده توسط هیأت مدیره پس بدهند یا بگیرند. با این حال هیچ عضوی نمی‌تواند کمتر از یک سهم داشته باشد. اعضائی که از یک کشور یا عضو یک گروه مالی هستند نمی‌توانند با هم بیش از بيست درصد(20%) سهم سرمایه اتحادیه را داشته باشند. اعضائی که از یک کشور یا عضو یک گروه مالی هستند در میان خود مسؤول تقسیم سهام شامل بيست درصد(20%) سهم سرمایه اتحادیه، که به آنها اختصاص‌یافته خواهند بود.

انتقال‌های دیگر

ماده 13- به جز مواردی که در بالا اشاره شد، می‌توان سهام را تنها با اجازه هیأت‌مدیره در جلسه‌ای منتقل کرد که در آن حداقل سه‌چهارم مدیران حاضرند و همه با هم، هم عقیده‌اند. درخواست باید توسط عضوی که می‌خواهد سهم را منتقل کند به صورت کتبی و خطاب به هیأت نوشته شود. هیأت مدیره در تصویب انتقال، عضو یا اعضائی را که سهم به آنها منتقل می‌شود تعیین می‌کند. در هیچ شرایطی هیأت مدیره تا زمانی‌که هر مقدار معینی توسط منتقل‌کننده به اتحادیه پرداخت نشده باشد اجازه انتقال نمی‌دهد مگر اینکه انتقال گیرنده شخصاً انجام همه تعهدات منتقل کننده نسبت به اتحادیه را در مدت زمان توافق شده با هیأت مدیره ضمانت کند.

ارزش سهام

ماده 14- ارزش سهام اتحادیه، که در آخرین ترازنامه به‌دست آمده، به‌عنوان اساس تسویه حساب انتقال‌ها بین اعضاء و در تعیین ارزش پذیره‌نویسی سهام برای اعضای جدید اتحادیه به‌کار می‌رود.

با این حال، ارزش پذیره‌نویسی سهام جدید کمتر از ارزش اسمی، همانگونه که در مواد حاضر نشان داده شده، نخواهد بود.

اجرای انتقال‌ها

ماده 15- هیأت مدیره با ایجاد حق ثبت در ثبت اعضاء واگذار می‌شود. ثبتها به ترتیبی که براساس اسناد قطعی امضاء شده و تاریخ زده شده دریافت شده‌اند، انجام می‌شوند. به خصوص، صورتجلسه‌های مجمع عمومی که در مورد تقسیم دوباره سهام بین اعضاء حکم می‌کنند یک سند قطعی برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد.

بخش سوم – کناره‌گیری اعضاء

از دست دادن حق عضویت

ماده 16- حق عضویت در شرایط زیر از بین می‌رود:

الف) در صورتی‌که یک عضو از انجام هر کدام از شرایط ذکر شده در این مواد برای پذیرش خود یا ادامه عضویت کناره گیری کند.

ب) در صورت استعفاء یا اخراج آن عضو

پ) در صورتیکه یک عضو به فعالیتهایش ادامه ندهد، ورشکسته شود یا درصدد توافق با طلبکارانش باشد، در معرض انحلال یا انحلال پیش‌بینی شده باشد یا در غیر‌اینصورت نتواند بدهیهایش را بپردازد.

حق عضویت در شرایط زیر به حالت تعلیق در می‌آید:

در صورتی‌که یک عضو تحت هر قانون ورشکستگی درصدد محافظت از خود در برابر طلبکارانش به‌منظور اعاده حیثیت یا سازماندهی مجدد مالی باشد. در صورت تعلیق مذکور، آن عضو به‌طور موقت همه حقوق عضویت، به‌جز حق استفاده از خدمات، شامل حق رأی دادن برای سهام در اتحادیه، حق معرفی اعضاء به هیأت‌مدیره یا دیگر گروههای رسمی اتحادیه و حق نمایندگی خود یا گروهی از اعضاء در چنین گروههای رسمی، را از دست خواهد داد.

چنین حالت معلقی عملاً تا زمانی ادامه می‌یابد که عضو به‌طور موفقیت‌آمیزی توان اولیه خود را به‌دست آورد و یا از سازماندهی مجدد همانطور که به موجب قانون مربوطه ورشکستگی شرح داده شده به شرایط قبل بازگردد که در آن زمان همه حقوق به آن عضو بازگردانده می‌شود یا این حالت تا زمانی ادامه می‌یابد که عضو برای انحلال دادخواست دهد که در آن زمان بر طبق بند(پ) ماده(16) حق عضویت از بین خواهد رفت.

نبود شرایط لازم

ماده 17- اگر یک عضو شرایط تصویب شده برای عضویت در اتحادیه را اجراء نکند، باید ظرف دو ماه سهام خود را در اختیار اتحادیه یا آن اعضائی که توسط هیأت معین شده‌اند قرار دهد و او نباید با انتقال آنها مخالفت کند.

استعفاء

ماده 18 - هر عضوی که مایل به استعفاء از اتحادیه باشد باید این مسئله را کتباً؛ در ظرف شش‌ماه اول سال مالی اتحادیه به اطلاع هیأت مدیره برساند. این استعفاء فقط در پایان سال مالی اتحادیه، که در آن مدت استعفاءنامه تحویل داده شده، عملی خواهد بود. مگر اینکه تصمیم مجمع عمومی عکس آن باشد.

اخراج

ماده  19- ممکن است یک عضو به دلیل عدم رعایت مواد و قوانینی که برای اجرای آنها معین شده، عدم رعایت تعهداتش در برابر اتحادیه یا هرگونه دلیل منطقی دیگری اخراج شود. از عضوی که اخراج وی درخواست شده، خواسته می‌شود ظرف یک ماه از ارسال نامه سفارشی، که به او در مورد اخراج پیشنهادی و دلایل آن اطلاع می‌دهد، یک گزارش کتبی به هیأت مدیره تسلیم کند.

اگر عضو در گزارش کتبی خود نیز درخواست کند، می‌تواند در مورد موضوع صحبت کند. هر‌گونه تصمیم برای اخراج باید عادلانه باشد.

حکم اخراج توسط هیأت مدیره صادر می‌شود و باید توسط دوسوم اعضاء حاضر در هیأت یا نمایندگان آنها تأیید بشود.

صورتجلسات خاطر نشان می‌کند که اخراج براساس مواد اساسنامه اتحادیه حکم شده و دلایل اخراج را ذکر خواهد کرد. اخراج در دفتر ثبت اعضاء اتحادیه ثبت خواهد شد و یک نسخه مصدق از این حکم ظرف پانزده روز از طریق نامه سفارشی برای عضو اخراج شده ارسال خواهد شد.

نتایج

ماده 20- در صورتی که یک عضو حق عضویت خود را از دست بدهد سهم این عضو سابق براساس ترازنامه سال مالی اتحادیه که در آن سال عضو مورد نظر استعفاء کرده یا اخراج شده تسویه خواهد شد.

با این‌حال، هیچ صورتحسابی از هر کدام از اندوخته‌های احتیاطی قانونی و یا اندوخته‌های دیگر، که اعضاء هیچ ادعائی نسبت به آنها ندارند گرفته نخواهد شد.

ماده 21- بازپرداختهای ذکر شده در ماده قبلی تنها سه ماه پس از تأیید ترازنامه انجام خواهد شد.

ماده 22- ادعاءهای طلبکاران یا قیم‌های یک عضو به ارزش سهام آخر که در ماده (20) ذکر شده محدود خواهد بود.

ماده 23- اعضای قبلی و طلبکاران آنها نمی‌توانند باعث انحلال اتحادیه، یا مهر و موم کردن آن شوند یا خواستار فهرست‌برداری از اموال اتحادیه شوند.

ماده24- هر عضوی که به عضویت در اتحادیه خاتمه می دهد در حد میزان سرمایه‌گذاری‌اش و به مدت پنج‌سال شخصاً در برابر اشخاص ثالث به جز در شرایطی با محدودیت کمتر از سوی قانونی و نیز نسبت به همه تعهداتی که قبل از پایان سال مالی اتحادیه به عهده گرفته شده مسؤول خواهد بود، در طول این سال مالی، استعفای وی آشکار خواهد شد.

با این حال، در این صورت، در شرایطی که به موضوع مربوط باشد، آن عضو برای تعهداتی که توسط اتحادیه پس از کناره‌گیری وی داده شده، علیه اتحادیه ادعاء خواهد کرد.

ثبت

ماده 25- یک ثبت در دفتر ثبت نگهداری می‌شود و موارد زیر را نشان می‌دهد:

1- نام هر کدام از اعضاء، نام و نام خانوادگی و شغل نمایندگانش و آدرس دفتر ثبت آن

2- تاریخ پذیرش او، استعفاء یا اخراج

3- تعداد سهام وی به‌علاوه پذیره‌نویسی سهام جدید، باز پرداخت سهام، انتقال سهام، به همراه تاریخ‌های مربوط

4- مقدار پرداخت‌شده برای سهامها و مقداری که در بازپرداخت سهام پس گرفته شده است.

ماده 26- پذیرش، استعفاء و اخراج اعضاء در ثبت اعضاء یادداشت می‌شود.

ممکن است اعضاء یک گواهی ثبت اسمی شامل یادداشت ثبت درباره خود  درخواست کنند. نمی‌توان از چنین گواهی به عنوان مدرکی برای بحث در مورد یادداشت در ثبت اعضاء استفاده کرد. هیأت مدیره اختیار یادداشت کردن در ثبت و صدور گواهی‌های ثبت فاعلی را دارد.

بخش چهارم - مدیریت اتحادیه

هیأت مدیره

ماده 27- اتحادیه توسط یک هیأت مدیره متشکل از حداقل سه و حداکثر سي عضو اداره می‌شود که توسط مجمع عمومی به نحو مقرر در آن مشخص شده‌اند و در هر زمان توسط این مجمع اخراج می‌شوند.

مدیران برای یک دوره انتخاب می‌شوند که بلافاصله پس از مجمع عمومی عادی پس از انتخاب انصراف می‌دهند. ممکن است حکم آنها تمدید شود. مدیران هیأت را تشکیل می‌دهند.

هر عضو دارای موقعیت خوب می‌تواند یک مدیر را که باید یکی از کارمندان وی باشد پیشنهاد کند. اعضای دارای موقعیت خوب که جواز به کاراندازی هواپیما‌ها را دارند می‌توانند با هم متحد شده و یک مدیر مشترک را پیشنهاد کنند، مشروط بر اینکه اعضاي تشکیل‌دهنده گروه که به‌طور جمعی تشکیل شده حداقل دویست و پنجاه سهم داشته باشند. این مدیر باید کارمند یکی از اعضای گروه باشد.

اعضای دارای موقعیت خوب که جواز بکار اندازی هواپیماها را ندارند هم می‌توانند با هم یکی شده و یک مدیر مشترک را پیشنهاد کنند، به شرط آنکه اعضای تشکیل دهنده گروه که به‌طور جمعی تشکیل شده، حداقل دویست و پنجاه سهم داشته باشند. این مدیر باید کارمند یکی از اعضای گروه باشد.

مجمع عمومی بر طبق روش شرح داده شده بعدی، نمی‌تواند بیش از بیست مدیر پیشنهاد شده اعضای انفرادی و ده مدیر پیشنهاد شده اعضای گروهی را انتخاب کند. با این‌حال، مجمع عمومی، براساس روش شرح داده‌شده بعدی، نمی‌تواند بیش از شش مدیر پیشنهاد شده اعضاء که جواز به‌کار اندازی هواپیما‌ها را ندارند، چه انفرادی و چه گروهی، انتخاب کند.

انتخاب‌ها توسط مجمع عمومی به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

- اول، مدیران به‌ترتیب سهامشان توسط اعضای انفرادی پیشنهاد می‌شوند. در صورتی‌که تعداد مدیران پیشنهاد شده بیش از بیست کرسی موجود برای این اعضاء باشد تنها مدیران پیشنهاد شده اعضاء که دارای بیشترین سهام باشند، انتخاب می‌شوند.

در صورتی‌که تعداد سهام چندین عضو یکسان باشد، معرفی مدیران توسط اعضائی که از نظر عضویت در اتحادیه ارشدتر هستند در محدوده کرسیهای موجود، انجام خواهد شد. اگر چندین عضو که تعداد سهام آنها یکسان است به یک اندازه ارشد باشند، مقدار واقعی مشارکت‌های مربوطه آنها، یک عامل تعیین‌کننده خواهد بود.

- دوم، مدیرانی که توسط اعضای تشکیل دهنده یک گروه پیشنهاد شده‌اند حداقل دویست و پنجاه سهم دارند.

- در صورتی‌که تعداد مدیران پیشنهاد شده بیش از ده کرسی موجود باشد، فقط مدیران پیشنهادی گروههای دارای بیشترین مقدار مشارکت انتخاب خواهند شد. در صورت خالی بودن  کرسی یک یا چند مدیر، پس از پیشنهاد مدیری که کرسی آن خالی مانده از سوی عضو یا گروه اعضاء، مدیران باقی‌مانده موقتاً برای پرکردن کرسی یا کرسیهای باقی مانده انتخاب می‌شوند.

مدیری که این چنین انتخاب شده حکم مدیری که وی جانشین او شده را کامل می‌کند. انتخاب‌های موقتی از سوی هیأت‌مدیره، توسط مجمع عمومی بعدی تصویب خواهد شد.

تفویض

ماده 28- هر مدیری که نمی‌تواند در جلسه هیأت مدیره شرکت کند باید اختیارات خود را به مدیر دیگری تفویض کند. وی همچنین می‌تواند ناظری را برای شرکت در چنین جلساتی انتخاب کند.

با این حال در چنین شرایطی:

الف) قبل از هر جلسه هیأت مدیره که مدیر نمی‌تواند در آن شرکت کند، رئیس جلسه باید نسبت به هر‌گونه تفویض اختیارات مطلع شود.

ب) هیچ مدیری نمی‌تواند اختیارات خود را بیش از دو جلسه متوالی تفویض کند.

پ) هیچ مدیری نمی‌تواند بیش از یک‌بار مدیر دیگری را در هر جلسه هیأت مدیره معرفی کند.

ت) مدیری که با پیشنهاد یک عضو یا یک گروه از اعضای دارای جواز به‌کاراندازی هواپیما‌ها انتخاب شده فقط می‌تواند اختیارات خود را به مدیری تفویض کند که با پیشنهاد یک عضو یا یک گروه از اعضای دارنده جواز به‌کاراندازی هواپیما‌ها انتخاب شده است. تحت این شرایط، مدیر حاضر تلقی می‌شود و نماینده وی می‌تواند به جای او رأی دهد.

ریاست

ماده 29- مجمع عمومی، از میان اعضای هیأت مدیره که با پیشنهاد یک عضو یا یک گروه دارای جواز به‌کاراندازی هواپیماها انتخاب  شده‌اند، رئیس هیأت مدیره و از میان همان اعضای هیأت مدیره، معاون رئیس را انتخاب خواهد کرد. معاون رئیس، به رئیس هیأت در انجام وظایفش کمک می‌کند و در صورتی‌که رئیس نتواند درجلسه حاضر شود جانشین او می‌شود.

مسؤولیت

ماده30- مدیران هیچ وظیفه شخصی را با توجه به تعهدات اتحادیه انجام نخواهند داد آنها تنها مسؤول اجرای اختیارات خود هستند.

اختیارات

ماده 31- هیأت مدیره بیشترین اختیارات را برای مدیریت و سرپرستی امور اتحادیه دارد، به خصوص می‌تواند وامهای مورد نیاز جهت رفع نیازهای اتحادیه را افزایش دهد، همه قراردادها را منعقد و تصویب کند از جمله : قراردادهای مربوط به فروش و کارهای مخاطره آمیز به دست آوردن و انتقال، اجاره دادن یا اجاره کردن، همه اموال منقول و مقطوع مورد نیاز برای تحقق اهداف اتحادیه، همه پرداخت‌ها را اجراء و دریافت کند، رسیدهای مربوط به آنها را درخواست یا تهیه کند، دسته‌های مختلف فعالیت اتحادیه را تعریف کند، همه مدیران، ناظران، نمایندگان و کارمندان را انتخاب یا رد کند، وظایف آنها، دستمزد و تا حدامکان امنیت آنها را تعیین کند، در هر دادگاهی برای دفاع یا شکایت اقامه دعوی کند، همه تصمیمات، محکومیت‌ها، قضاوت‌ها یا احکام را به دست آورد، و آنها را اجراء کند، در مورد آنها مذاکره کرده یا از آنها پیروی کند، آنها را لغو کند، روابط مناسبی ایجاد کند، یا در مورد همه منافع اتحادیه به توافق برسد.

فهرست ذکر شده کاملاً گویا بوده و محدود کننده نیست. همه اقدامات قانونی، له یا علیه، توسط هیأت مدیران و به نام اتحادیه اتخاذ شده و در صورت ضرورت اقدام مورد نیاز، توسط رئیس هیأت یا دو نفر از مدیران اتخاذ می‌شود. ممکن است هیأت مدیره قسمتی یا کل اختیارات خود را به یکی یا چند نفر از اعضائش یا اشخاص ثالث تفویض کند.

مدیریت اتحادیه

ماده 32- هیأت ‌یک مدیرکل انتخاب می‌کند که مسؤول اجرای تصمیمات هیأت خواهد بود و کارهای روزمره شرکت را در محدوده بودجه‌ها و تعهدات مالی که به تصویب هیأت مدیره رسیده انجام خواهد داد.

کارمندانی که براساس فهرست کارکنان که مورد تأیید هیأت مدیره است انتخاب شده‌اند به مدیرکل کمک خواهند کرد. مدیرکل به اعتبار مقام، اجازه شرکت در همه جلسات هیأت مدیره به استثنای آن جلساتی که موارد مربوط به وی بحث می‌شود، را دارد.

جلسات

ماده 33- هیأت مدیره حداقل چهار بار در سال یا با تصمیم رئیس به درخواست مدیر هر بار برای رفع نیازهای اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد و با ارسال نامه، تلکس، تلگرام یا پیام حداقل پانزده روز قبل از روز معین شده جلسه، مدیران به جلسه دعوت می‌شوند.

اکثریت

ماده 34- هیأت مدیره به طورمعقولی مشورت می‌کند و تنها در صورتی که حداقل نیمی از اعضای هیأت مدیره در اداره حاضر بوده یا نماینده آنها در جلسه باشد تصمیم‌گیری می‌کند.

تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌شود به جز مفادی که بر خلاف اصول حاضر باشد.

در صورت رأی‌گیری برابر، رئیس یا معاون رئیس که جانشین وی شده، رأی نهائی را اعلام می‌کند.

صورتجلسات

ماده 35- مذاکرات هیأت مدیره به دنبال تصویب توسط هیأت مدیره در صورتجلساتی که توسط رئیس هیأت یا در غیاب وی توسط معاون رئیس که جانشین وی می‌شود امضاء شده ثبت می‌شوند. صورتجلسات در دفتر ثبت خاصی نوشته می‌شوند. هرگونه، تفویض اختیارات هم در این صورتجلسات نوشته می‌شوند. نسخه‌ها و بخشهای منتخبی از صورتجلسات که باید به اشخاص ثالث ارائه شوند توسط رئیس هیأت مدیره یا توسط مدیرکل امضاء می‌شوند.

رئیس هیأت مدیره یا مدیرکل نسخه‌های صورتجلسات را ظرف نود روز بعد از هر جلسه برای هر مدیر می‌فرستد.

نظارت

ماده 36- فعالیت‌های اتحادیه توسط یک یا چند حسابرس، حسابدار رسمی، که به مدت سه سال انتخاب شده‌اند و این مدت قابل تمدید است نظارت می‌شود. این حسابرسان توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و در صورت تفویض اختیار آنها، به دلایل قانونی، فقط توسط این مجمع از کار برکنار می‌شوند. کلیه حسابرسان هیأت حسابرسی را تشکیل می‌دهند.

ماده 37- حق نظارت حسابرسان بر همه فعالیت‌های اتحادیه نامحدود است. حسابرسان می‌توانند ساختمان‌ها، کتابها، نامه‌ها، صورتجلسات و به طور کلی همه یادداشت‌های اتحادیه را بازرسی کنند.

بخش پنجم - مجامع عمومی، صورت حسابها

سال مالی

ماده 38- سال مالی اتحادیه از اول ژانویه (11 دی) آغاز شده و در سی و یکم دسامبر (10دی) پایان می‌یابد.

مجامع عمومی

ماده 39- مجمع عمومی سالانه در بروکسل یا هر نقطه دیگری که ممکن است خارج از بلژیک باشد تشکیل جلسه می‌دهد. هیأت مدیره در مورد زمان و محل مجمع تصمیم‌گیری می‌کند. به علاوه، هر زمان که منافع اتحادیه ایجاب کند هیأت مدیره می‌تواند دستور تشکیل جلسه ویژه مجمع عمومی را صادر کند. این هیأت باید تشکیل این جلسه را با درخواست کتبی از اعضائی که یک‌سوم کل تعداد سهام را ارائه می‌کنند اطلاع دهد. هر زمان که حسابرسان تشخیص دهند که منافع اتحادیه به چنین اقدامی نیاز دارد تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را اطلاع می‌دهند.

رأی

ماده 40- همه اعضاء عضو مجمع‌عمومی هستند و به تعداد سهام خود حق‌رأی دارند.

اطلاعیه

ماده 41- اطلاعیه حضور در جلسه مجمع عمومی بيست و پنج روز قبل از جلسه به صورت نامه، تلکس، تلگرام یا پیام داده خواهد شد. این اطلاعیه شامل دستور جلسه خواهد بود. صورتحساب سالیانه، گزارش مدیریت و گزارش حسابرسان به همراه اطلاعیه حضور در جلسه ارسال خواهد شد.

اختیارات

ماده 42- مجمع عمومی بیشترین اختیار را برای اقدام یا تصویب هر اقدامی که به نفع اتحادیه باشد دارد. این مجمع در صورت لزوم مواد اساسنامه را بدون تغییر اهداف اصلی اتحادیه اصلاح می‌کند. تصمیمات مجمع برای هر کس حتی اعضائی که غایب یا مخالفند اجباری است.

اکثریت

ماده 43- تعداد سهام ارائه شده هر قدر که باشد مجمع به‌طور معقولی تشکیل می‌شود.

تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر یا نمایندگان آنها به جز مفادی که بر خلاف بندهای فعلی باشد، اتخاذ می‌شوند.

ماده 44-

1- با این حال اگر قرار باشد مجمع عمومی در مورد تلفیق اتحادیه با اتحادیه دیگر، انحلال زودهنگام اتحادیه، تمدید یا هرگونه اصلاح مواد اساسنامه بحث و گفتگو کند، نمی‌تواند به طور معقولی تبادل نظر کند مگر اینکه موارد اصلاحات پیشنهادی به‌طور خاصی در فراخوانها مشخص شود و اعضای اتحادیه که مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند حداقل سه چهارم سرمایه تعهدشده را تأمین کنند. اگر این شرط آخر اجراء نشود، صدور یک فراخوان جدید ضروری است و تعداد سهام ارائه‌شده هر قدر که باشد مجمع جدید معتبر شناخته می‌شود.

در هر دو مورد تصمیمات فقط پس از وجود شرایط زیر، اجراء می‌شوند:

- اگر سه‌چهارم رأی اعضای اتحادیه که مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند تحت حمایت آنها باشد و

- اگر سه چهارم رأی اعضای اتحادیه که دارای جواز به کاراندازی هواپیماها هستند حاضر بوده یا به مجمع ارائه  شده، تحت حمایت آنها باشد.

2- اگر قرار باشد که مجمع عمومی در مورد اصلاح اهداف اتحادیه گفتگو کند، باید مدیران در گزارشی توجیه مفصلی از اصلاح پیشنهادی را ارائه کنند. گزارش ذکر شده در دستور جلسه مجمع عمومی اعلام خواهد شد. بیانیه‌ای از موقعیت مالی اتحادیه پس از سه ماه و پیش از تاریخ تحویل اطلاعیه باید ضمیمه این گزارش باشد. نسخه‌ای از گزارش ذکرشده ضمیمه این اطلاعیه خواهد بود. تا زمانی که اعضای اتحادیه که مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند حداقل سه‌چهارم سرمایه تعهد شده را ارائه نکنند مجمع عمومی نمی‌تواند دقیقاً مشورت و گفتگو کند. اگر شرط اخیر اجراء نشود، صدور اطلاعیه جدیدی ضروری بوده و تعداد سهام ارائه شده هر قدر که باشد مجمع جدید معتبر شناخته می‌شود.

در هر دو مورد تصمیمات فقط پس از وجود شرایط زیر اجراء می‌شوند:

ـ اگر چهار پنجم رأی اعضای اتحادیه که مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند تحت حمایت آنها باشد و

ـ اگر چهارپنجم رأی اعضای اتحادیه که دارای جواز به‌کاراندازی هواپیماها هستند حاضر بوده یا به مجمع ارائه شده تحت حمایت آنها باشد.

مقامات

ماده 45- مجمع عمومی اعضاء توسط رئیس هیأت مدیره یا معاون رئیس که جانشین وی شده ریاست می‌شود و توسط مدیر یا مدیران حاضر و دو تحویلداری که توسط مجمع معرفی شده‌اند یاری می‌شود. صورتجلسات مجامع عمومی توسط مقامات و آن دسته از اعضای اتحادیه که مایل باشند امضاء می‌شود.

رئیس هیأت مدیره یا مدیرکل نسخه‌ها و بخشهایی را برای تحویل به اشخاص ثالث امضاء می‌کنند.

صورتحساب‌های سالیانه

ماده 46- در طول مجمع عمومی عادی، همانطور که در ماده 39 از مواد حاضر ذکر شده حساب سالیانه و گزارشات هیأت مدیره و گروه حسابرسی تسلیم مجمع خواهد شد.

ماده 47- هیأت مدیره اطمینان می‌دهد که هر ساله در سی و یکم دسامبر (دهم دی) فهرستی از همه اوراق بهادار قابل انتقال و داراییها و مسؤولیتهای اتحادیه را به همراه پیوستی که بطور خلاصه همه تعهدات اتحادیه را علاوه بر بدهیهای رئیسان، مدیران و حسابرسان اتحادیه نشان می‌دهد تنظیم  کند. هیأت‌مدیره همچنین حسابهای سالیانه شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و پیوستی که شامل یک سند جداگانه خواهد بود ارائه خواهد کرد. مدیران همچنین گزارشی برای ارائه صورتحساب مدیریت خود تنظیم می‌کنند. هیأت مدیران این مدارک را به همراه گزارش مدیریت حداقل یک‌ماه قبل از مجمع عمومی به حسابرسان ارائه می‌کنند تا گزارشی را آماده کنند.

تصویب و واگذاری

ماده 48- مجمع عمومی عادی برای پذیرش صورتحساب‌های سالیانه تصمیم‌گیری می‌کند. پس از تصویب صورتحساب‌های سالیانه، آن را از طریق رأی‌گیری خاص به مدیران و حسابرسان واگذار می‌کند.

ثبت

ماده 49- ظرف سي روز پس از تصویب صورتحسابهای سالیانه توسط مجمع عمومی، مدیران آنها را نزد بانک مرکزی بلژیک به امانت می‌گذارند.

مصرف مقدار مازاد

ماده 50- پس از کسر همه مقادیر مربوطه، هزینه‌های عمومی و کاهش ضروری ارزش، در هر مقدار مازاد مطلوب در ترازنامه، حداقل سالیانه پنجاه‌درصد(50%) به تشکیل اندوخته احتیاطی اختصاص می‌یابد. وقتی این بودجه برابر با یک‌دهم سرمایه اتحادیه باشد، این تخصیص دیگر ضروری نخواهد بود.

مجمع عمومی در مورد طرز استفاده از مقدار مازاد که ممکن است به یک اندوخته احتیاطی فوق‌العاده، یک بودجه اضطراری، بودجه‌ای برای استهلاک، یا یک نقل تراز به صفحه بعد اختصاص یابد تصمیم‌گیری می‌کند.

بخش ششم - انحلال، مقررات کلی

انحلال

ماده 51- ممکن است اتحادیه در هر زمانی با تصمیم مجمع عمومی اعضاء که منطبق با ماده (44) است در معرض انحلال قرار گیرد.

زمانی که تعداد اعضاء به کمتر از سه نفر کاهش یافته و طبق ماده حاضر سرمایه تعهد شده کمتر از حداقل ثابت باشد، باید بر حسب تقاضای هرطرف ذی‌نفع تکلیف انحلال مشخص شود.

ماده 52- در صورت انحلال، به هر دلیلی که باشد، مجمع عمومی اعضاء مدیران انحلال را انتخاب می‌کند، در مورد اختیارات و دستمزدهای آنها تصمیم‌گیری و روش انحلال را تثبیت می‌کند. برای اجرای این کار، مجمع بیشترین اختیار را دارد. بعد از تسویه تمام بدهیها و دستمزد‌های اتحادیه، تراز پس از انحلال ابتداء برای باز پرداخت مبلغی که اعضاء سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌کار می‌رود. مبلغ مازاد بین اعضای موجود اتحادیه به نسبت کل میزان مشارکت آنها در کاهش ارزش دارایی‌های سیتا تقسیم می‌شود. کل میزان مشارکت با در نظر گرفتن کاهش ارزش دارایی‌های اتحادیه سالیانه از زمان تأسیس آن حساب خواهد شد.

انتخاب محل سکونت

ماده 53- هر عضوی که خارج از بلژیک سکونت دارد باید به هر هدفی که به اجرای مواد حاضر مربوط باشد محل سکونتی را در بلژیک انتخاب کند.

در صورت عدم انتخاب محل سکونت، انتخاب محل سکونتی در دفتر ثبت اتحادیه که در آنجا همه اخطار نامه‌ها،  فراخوانها و دستورات به‌طور قانونی صادر می‌شود قانونی تلقی می‌شود.

هر مدیر، حسابرس یا مدیر انحلال که در خارج از بلژیک سکونت دارد در طول مدت زمان انجام وظایف باید محل سکونتی را در دفتر ثبت اتحادیه انتخاب کند، که در آنجا همه اخطارنامه‌ها، فراخوانی‌ها و دستور‌های مربوط به کارهای اتحادیه و با مسؤولیت برای اداره و نظارت آن، به‌طور قانونی صادر می‌شوند.

قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل پنجاه و سه ماده

در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك
مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.