لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي

 

مقدمه توجيهي:

          نظر به اين كه قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي- مصوب 12/11/1384- پرداخت حق‌الكشف ناشي از جرائم زيست محيطي را محدود به كاركنان سازمان نموده است و با گذشت پنج سال از اجراي قانون مذكور، سازمان يادشده با مشكلات زيادي در اجراي مأموريت حفاظت از مناطق تحت مديريت خود از جمله نبود انگيزه همكاري مخبران محلي در شناسايي و اعلام جرائم زيست محيطي روبرو شده است، لذا به منظور رفع مشكل ياد شده، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي

ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره (1) به قانون ياد شده الحاق و عنوان تبصره به تبصره (2) اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- پرداخت از محل اعتبارات اين قانون به مخبران با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست بلامانع است.

سوابق

 

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي مصوب 12/11/1384

ماده واحده - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه‌اي براي سازمان ياد شده پيش بيني ميشود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مينمايند، اختصاص دهد. هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد ممنوع است.

تبصره - نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط، تابع دستورالعملي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.