لايحه الحاق صندوقهاي رفاه دانشجويان به بند (ب) ماده (20)

 

مقدمه:

در اجراي تبصره (5) ماده (4)  قانون صندوقهاي رفاه دانشجويان مصوب 21/5/1380 و به‌منظور تقويت نقش ساختاري صندوق رفاه دانشجويان متناسب
با افزايش كمي دانشجويان و مراكز آموزش عالي و به تبع آن رفع موانع قانوني در ارائه خدمات به موقع به دانشجويان، ساماندهي خوابگاههاي غيردولتي، توزيع هدفمند يارانه‌ها و حمايت مالي دانشجويان، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه الحاق صندوقهاي رفاه دانشجويان به بند(ب) ماده (20)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون صندوقهاي رفاه دانشجويان مشمول مفاد بند(ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌گردند.

سوابق

 

قانون صندوق رفاه دانشجويان (مصوب 4/12/1371)

‌ماده 4 - هر صندوق زير نظر هيأت امنايي با تركيب ذيل اداره خواهد شد:

1 - وزير ذيربط (‌رييس هيأت امناء)

2 - رييس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده وي.

3 - وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده وي.

4 - معاون امور دانشجويي وزارتخانه ذيربط.

5 - رييس صندوق (‌دبير هيأت امناء)

‌تبصره - 1 - هيأت امناء دانشگاه‌هاي غير دولتي متشكل از اشخاص ذيل خواهد بود:

1 - رييس دانشگاه (‌رييس هيأت امناء).

2 - معاون مالي دانشگاه.

3 - معاون آموزشي دانشگاه.

4 - معاون دانشجويي دانشگاه.

5 - رييس صندوق (‌دبير هيأت امناء)

‌تبصره 2 - رييس صندوق به پيشنهاد رييس و تصويب هيأت امناء براي مدت 4 سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

‌تبصره 3 - اساسنامه صندوق مشتمل بر وظايف و اختيارات هيأت امناء، وظايف رييس صندوق، امور مالي صندوق، مقررات پرداخت كمك هزينه‌و وام و نحوه استرداد آن و اخذ تضمين لازم در اين زمينه، بنا به پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 4 - اساسنامه صندوقهاي دانشگاه‌هاي غير دولتي و غير انتفاعي به پيشنهاد رياست دانشگاه به تصويب هيأت امناء دانشگاه مربوطه خواهد‌رسيد.

قانون الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب 1371

مصوب 21/5/1380

‌ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجويان - مصوب 1371.12.4 - اضافه مي‌شود:

‌تبصره 5 - امور مالي و معاملاتي صندوق رفاه دانشجويان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌تحقيقاتي - مصوب 1369.10.18 - است.

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

ماده 20-

الف- به‌منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، ‌دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، ‌با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است:

1- هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به‌طور سالانه تأمين كند.

2- حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي کشوردر زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به‌گونه‌اي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

4- از انجمن‌هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.

ب- دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري- استخدامي- تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات ياد شده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.

تبصره 1- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي- اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.

تبصره 2- اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.

ج- معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به‌عنوان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.

د- به‌منظور افزايش كارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امورآموزش، پژوهش و فناوري در هرسال حداقل بیست درصد(20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار گردد.

هـ- دولت مکلف است به‌منظور كاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه‌‌ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امكانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، ‌اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.

و- اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها بر اساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.

ز- به دولت اجازه داده مي‌شودبه منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي- كاربردي و پيام نور و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش،مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم،تحقيقات وفناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلند مدت قرض الحسنه در اختيار صندوق‌رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.

ح- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.

ط- به دانشگاهها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. درموارد خاص به‌منظور ترويج ارزشهاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.

ی- دانشگاههای كشور، حسب مورد به‌تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.

ك- شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.

تبصره 1- پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو برای دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد یکی از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

تبصره 2- ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام می شود.

اجراي دوره‌هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره 3- دولت مکلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد(ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام كند.

تبصره 4- دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.

تبصره 5- نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي(ح)و(ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با درنظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.

تبصره 6- مدرك تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي(ح)و(ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي‌گردد.

ل- حوزه‌هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي‌شود، برخوردار هستند.