مرادی سالار

مرادی سالار


منتخب مردم سنندج، ديواندره و كامياران و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: عضو هيأت علمي دانشگاه، معاون آموزشي دانشگاه، مدير فرهنگي و دانشجويي دانشگاه، محقق و پژوهشگر مسائل سياسي و اجتماعي، مديرگروه علوم سياسي دانشگاه تحصیلات: دانشجوي دكتراي علوم سياسي