منصوری بیدکانی مجید

منصوری بیدکانی مجید


 

منتخب مردم لنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: سابقه كار 23 سال در صنعت فولاد كشور، سرپرست قسمت توليد ميلگرد و خط توليد كارخانه ذوب آهن اصفهان، كارشناس مهندسي صنايع در فولاد سبا، كارشناس كنترل پروژه در برنامه ريزي و توسعة كارشناس تعالي سازماني در ذوب آهن، مشاور اقتصادي اتاق بازرگاني چهارمحال و بختياري، اجراي پروژه تدوين استراتژيهاي صنعت فولاد، اجراي پروژه كامل چرخ بهره وري در شركت ذوب آهن، اجراي كامل مدل تعالي در شركتهاي تحت پوشش صنايع و معادن، مشاور فعلي مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان، اجراي پروژه تحقيقاتي برنامه ريزي خطي و توليد بهينه فولاد سبا، تدوين مدل تعالي سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن صنعتي ايران، عضو كميته بهره وري ذوب آهن، مسؤول كميته علمي بهرهوري فولاد و معادن سازمان توسعه، پروژه تركيب بهينه توليد ذوب آهن اصفهان، پروژه تدوين استراتژيهاي صنعت فولاد و ذوب آهن اصفهان  تحصیلات: ليسانس مديريت صنعتي، فوق ليسانس توليد