Skip to Content

نروژ با تحریم های ایران مخالف است

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روزسه شنبه شانزدهم مرداد ماه 97 از دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران