نطق ابراهیم کارخانه ای نماینده همدان و فامنین (94/07/12)

نطق ابراهیم کارخانه ای نماینده همدان و فامنین (94/07/12)