نطق اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان، لالی،اندیکا و هفتگل (94/06/31)

نطق اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان، لالی،اندیکا و هفتگل (94/06/31)