نطق ایرج عبدی نماینده خرم آباد، دوره و چگنی (94/06/30)

نطق ایرج عبدی نماینده خرم آباد، دوره و چگنی (94/06/30)