نطق جواد سعدون زاده نماینده آبادان (94/06/03)

نطق جواد سعدون زاده نماینده آبادان (94/06/03)