نطق حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر،میمه و برخوار (94/06/01)

نطق حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر،میمه و برخوار (94/06/01)