نطق حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده دماوند و فیروزکوه (94/07/08)