نطق حمید رضا عزیزی نماینده اردل،فارسان و کوهرنگ(94/06/29)

نطق حمید رضا عزیزی نماینده اردل،فارسان و کوهرنگ(94/06/29)