نطق داریوش اسماعیلی نماینده سروستان، خرامه و کوار (94/06/31)