نطق رحیم زارع نماینده آباده ، بوانات و خرم بید(94/06/01)

نطق رحیم زارع نماینده آباده ، بوانات و خرم بید(94/06/01)