نطق سید سعید زمانیان دهکردی نماینده شهرکرد (94/07/12)

نطق سید سعید زمانیان دهکردی نماینده شهرکرد (94/07/12)