نطق سید شریف حسینی نماینده اهواز و باوی (94/07/07)