نطق سید علی محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه و بویراحمد (94/06/03)

نطق سید علی محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه و بویراحمد (94/06/03)