نطق عابد فتاحی نماینده ارومیه (94/07/21)

نطق عابد فتاحی نماینده ارومیه (94/07/21)