نطق عبدالکریم رجبی نماینده کلاله و مینودشت (94/07/12)

نطق عبدالکریم رجبی نماینده کلاله و مینودشت (94/07/12)