نطق علیرضا خسروی نماینده سمنان و مهدیشهر (94/07/05)

نطق علیرضا خسروی نماینده سمنان و مهدیشهر (94/07/05)