نطق علی محمد احمدی نماینده دهلران ، دره شهر و آبدانان (94/07/05)

نطق علی محمد احمدی نماینده دهلران ، دره شهر و آبدانان (94/07/05)