نطق عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شهرضا و دهاقان (94/07/07)

نطق عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شهرضا و دهاقان (94/07/07)