نطق عیسی امامی نماینده مردم گرگان(94/08/05)

نطق عیسی امامی نماینده مردم گرگان(94/08/05)