نطق غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت (94/07/12)

نطق غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت (94/07/12)