نطق فاطمه آلیا نماینده تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر (94/06/03)