نطق قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد (94/08/04)

نطق قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد (94/08/04)