نطق محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه (94/08/05)

نطق محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه (94/08/05)