نطق محسن علیمردانی نماینده زنجان و طارم (94/06/31)