نطق محمدرضا امیری کهنوج نماینده کهنوج،قلعه گنج و فاریاب (94/07/07)

نطق محمدرضا امیری کهنوج نماینده کهنوج،قلعه گنج و فاریاب (94/07/07)