نطق مهدی دواتگری نماینده مراغه و عجب شیر (94/5/27)

نطق مهدی دواتگری نماینده مراغه و عجب شیر (94/5/27)