نطق مهرداد بذرپاش نماینده تهران،شمیرانات، ری و اسلامشهر (94/07/22)

نطق مهرداد بذرپاش نماینده تهران،شمیرانات، ری و اسلامشهر (94/07/22)